ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

Organizační a jednací řád Českého komitétu astronomického

(při Mezinárodní astronomické unii)Článek 1 1. Komitét je oficiálním představitelem členství České republiky v Mezinárodní astronomické unii (International Astronomical Union, dále jen IAU).
 2. Rozhodnutím Akademické rady Akademie věd České republiky ze dne 28.9.1993 je komitét pokračovatelem Českého a Slovenského národního astronomického komitétu zřízeného 4. zasedáním prezídia ČSAV dne 19.12.1990.
 3. Komitét je při své činnosti zodpovědný zřizovateli a prezídiu IAU. Jeho úkolem je zastupovat a hájit zájmy české astronomie a vytvářet dobré podmínky pro rozvoj tohoto vědního oboru.Článek 2Konkrétními úkoly komitétu jsou: 1. reprezentovat členství České republiky v IAU,
 2. jmenovat oficiální české delegáty na organizační zasedání IAU a připravovat česká stanoviska k projednávaným otázkám, projednávat a hodnotit výsledky jednání IAU,
 3. zprostředkovávat produktivním astronomům individuální členství v IAU a v jejích komisích a poskytovat pro to předsednictvu IAU potřebné podklady,
 4. vyjadřovat se k návrhům na nové členy IAU, které podali předsedové jednotlivých komisí IAU,
 5. informovat českou astronomickou veřejnost o činnosti IAU, spolupracovat s českými astronomickými pracovišti,
 6. podle možností napomáhat zejména mladým astronomům v navazování mezinárodních kontaktů, k účasti na konferencích a podobně, a
 7. stimulovat pořádání vědecky zajímavých konferencí v České republice a získávat podporu pro jejich uskutečnění.


Článek 3 1. Členy komitétu jsou významní čeští astronomové. Z jejich středu zvolí komitét na svém prvním zasedání tajnou volbou předsedu, místopředsedu a tajemníka. Při vybírání členů komitétu je vhodné dbát na to, aby v něm byli zástupci všech profesionálních českých astronomických pracovišť.
 2. Komitét může mít nejvýše 12 členů. Funkční období je zpravidla tříleté (v návaznosti na valné shromáždění IAU) a v každém následujícím funkčním období je třeba obměnit nejméně 1/3 a nejvýše 1/2 členů komitétu.


Článek 4 1. Povinností předsednictva složeného z předsedy, místopředsedy a tajemníka je rychle a pružně vyřizovat běžné konkrétní záležitosti a všechny závažnější otázky řešit po konzultaci s ostatními členy komitétu. Tyto konzultace je možné provést i písemně či telefonicky.
 2. K projednání závažnějších otázek, zejména personálních a ostatních, které vyžadují tajné hlasování členů komitétu nebo interakci při jednání, je třeba svolat schůzi komitétu. Komitét se proto schází podle potřeby, nejméně však 1x ročně, nebo na požádání více než 1/4 českých členů IAU.
 3. K jednání komitétu lze v odůvodněných případech zvát další české astronomy a též zahraniční představitele IAU.
 4. Komitét je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina čkenů komitétu. Rozhodnutí komitétu je platné, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných a alespoň polovina všech členů komitétu. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 5. Z každé schůze komitétu vypracuje tajemník komitétu zápis, který je po schválení předsedou komitétu rozeslán nejpozději do 14 dnů od zasedání všem členům komitétu a zřizovateli. Připomínky k zápisu musí členové komitétu uplatnit písemně do 14 dnů od obdržení zápisu.
 6. Předsednictvo je povinno informovat zřizovatele neprodleně ovšech závažných rozhodnutích a událostech.


Článek 5 1. Zřizovatel má právo ukončit činnost komitétu, pokud komitét neplní své polsání a své povinnosti a v případě, že nepovažuje další členství v IAU za účelné. K rozhodnutí o těchto otázkách si vyžádá písemná stanoviska českých profesionálních astronomických pracovišť.
 2. Při dlouhodobé nepřítomnosti některého člena komitétu navrhne komitét zřizovateli kooptaci nebo jmenování nového člena.
 3. Zřizovatel může též odvolat člena komitétu, který soustavně neplní své povinnosti.


Článek 6 1. Komitét navenek reprezentuje předseda nebo jím pověřený člen komitétu.
 2. Agendu komitétu vyřizuje tajemník, který je při své činnosti zodpovědný předsednictvu komitétu.


Článek 7 1. Členský příspěvek České republiky do IAU hradí zřizovatel, mohou na něj však přispívat i další instituce. Komitét je povinen sledovat placení členského příspěvku a včas informovat zřizovatele o jeho výši a termínu splatnosti.


Článek 8 1. Komitét je garantem oficiálního zastoupení České republiky v evropském astronomickém časopise Astronomy and Astrophysics, který sdružuje řadu dřívějších národních astronomických časopisů včetně bývalého československého časopisu Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia.


Článek 9 1. Členství a funkce v komitétu jsou čestné a nejsou honorovány.
 2. Cestovní výlohy spojené s účastí na schůzi komitétu hradí každému členovi jeho zaměstnavatel. Povinností předsednictva je svolávat schůze tak, aby v nákladech jednotlivých pracovišť nedocházelo k výrazným soustavným rozdílům. Ostatní náklady spojené s praktickou činností komitétu hradí pracoviště členů předsednictva komitétu.
 3. Cestovní a pobytové náklady při účasti pověřených členů komitétu na významných zasedáních IAU hradí pracoviště vysílaných. Zřizovatel může přispět omezenou částkou, o kterou je třeba písemně požádat.


Článek 10Tento organizační a jednací řád byl schválen na schůzi komitétu dne 25.2.1994 (stvrzen podpisem předsedy komitétu) a zřizovatelem dne 28.4.1994 a nabývá účinnosti ihned po schválení.

Vetešník .... 25.2.1994
J. Syka .... 26.4.1994
J. Niederle .... 28.4.1994