Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV.

Praha, Artefactum – Academia 2013

 

ISBN ARTEFACTUM (pro všechny čtyři svazky) 978-80-86890-56-9

ISBN ACADEMIA (pro všechny čtyři svazky) 978-80-200-2351-3

 

 

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I.

Pseudo–Hyginus: Báje (Fabulae)

Alena Hadravová

Praha, Artefactum – Academia 2013, 201 stran tisku.

Vydáno s podporou Ediční rady AV ČR.

 

První český překlad Pseudo–Hyginových Bájí poskytne čtenáři bohatý faktografický materiál k řecké mytologii. Jedná se o scholia, výpisky neznámého římského autora z 1.–2. stol. n. l. z nezachované původní Hyginovy práce. Báje byly v pozdějších dobách oblíbeným zdrojem inspirace výtvarných umělců. Knihu provází úvodní studie, poznámky a rejstříky.

ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-52-4

ISBN ACADEMIA 978-80-200-2347-9

 

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách II.

Gaius Iulius Hyginus: O astronomii (De astronomia)

Alena Hadravová

Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek

Praha, Artefactum – Academia 2013, 231 stran tisku.

Vydáno s podporou grantu GA ČR 405/11/0034.

 

Hyginova Astronomie z přelomu letopočtu je souhrnem antických (starořeckých) představ o vzniku souhvězdí, čerpaných z různých literárních zdrojů, je však i jakýmsi katalogem hvězd v próze. Práce až do raného novověku silně ovlivňovala jak výtvarné představy o podobě souhvězdí, tak i středověkou recepci antické vědy o souhvězdích. První český překlad je doplněn o první překlad Pseudo–Eratosthenovy práce Zhvězdnění (Katasterismoi) a dále o přetisk překladu Arátových Jevů na nebi (Fainomena) z pera Radislava Hoška. Obě tyto práce byly staršími Hyginovými prameny.

ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-53-1

ISBN ACADEMIA 978-80-200-2348-3

 

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách III.

Středověká pojednání o souhvězdích. Traktát o uspořádání stálic na nebi v rukopise Praha, NK XXVI A 3

Alena Hadravová

Kapitola o ikonografii planet Lenka Panušková

Praha, Artefactum – Academia 2013, 327 stran tisku.

Vydáno s podporou grantu GA ČR 405/11/0034.

 

Hyginovu práci o astronomii přepracoval kolem roku 1220 na sicilském dvoře císaře Fridricha II. Michael Scotus (De signis). Opis a český překlad anonymního latinského traktátu, závislého na Michaelově pojednání, je obsahem třetího svazku tetralogie. Traktát je zapsán v rukopise Praha, Národní knihovna XXVI A 3, a pochází z doby kolem roku 1405. Edice je doplněna rozsáhlou ilustrovanou studií o ikonografii souhvězdí od antiky po raný novověk a studií Lenky Panuškové o ikonografii planet.

ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-54-8

ISBN ACADEMIA 978-80-200-2349-0

 

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách IV.

Katalogy hvězd a přemyslovský nebeský glóbus

Alena Hadravová, Petr Hadrava

Praha, Artefactum – Academia 2013, 437 stran tisku

Vydáno s podporou grantu GA ČR 405/11/0034.

 

Přemyslovský nebeský glóbus (dnes v Bernkastel–Kues) byl ve 13. století součástí sbírky astronomických přístrojů a rukopisů českých králů Přemysla Otakara II. či Václava II. Výsledky mezioborové spolupráce klasické filoložky a astrofyzika ukazují, že vznik unikátního přístroje je spjat s prostředím císařského štaufského dvora Fridricha II. na Sicílii. Glóbus je nejstarším zachovaným hvězdným glóbem křesťanské Evropy. Navazuje přímo na antické vzory a je zpracován s mimořádnou přesností podle Ptolemaiových souřadnic hvězd a jeho požadavků na stavbu glóbu. Svazek doplňuje edice a český překlad latinské verze as–Súfího Katalogu hvězd (rukopis Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově DA II 13), v níž byl Ptolemaiův Katalog známý evropské středověké vědě.

ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-55-5

ISBN ACADEMIA 978-80-200-2350-6

 

Grafická úprava, sazba a obálka všech čtyř svazků: Ivo Purš

 

English summary:

 

Sphaera octava. Myths and Science on Stars I–IV.

Praha, Artefactum – Academia 2013.

ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-56-9

ISBN ACADEMIA 978-80-200-2351-3

 

Sphaera octava. Myths and Science on Stars I.

Pseudo-Hyginus: Myths (Fabulae)

Alena Hadravová

Praha, Artefactum – Academia 2013, 201 pp.

 

The first Czech translation of Pseudo-Hyginus’s Myths offers to readers a rich factographic material on Greek mythology. This text has form of scholia of unknown Roman author from the 1st or 2nd century A.D. from an unpreserved Hyginus’s work written at the break of the era. The Myths were later a favorite source of artists’s inspiration.

 

Sphaera octava. Myths and Science on Stars II.

Gaius Iulius Hyginus: On astronomy (De astronomia)

Alena Hadravová

Translation of Aratus’s Phaenomena into Czech by Radislav Hošek

Praha, Artefactum – Academia 2013, 231 pp.

 

Hyginus’s On Astronomy from the break of era is a summary of ancient (old Greek) ideas on origins of constellations based on different literary sources, however, it is also a kind of a star catalogue in a prose. This work significantly influenced artist’s imagination of the appearance of constellations till the early-modern epoch as well as the medieval reception of the ancient science on constellations. The first Czech translation is accompanied with the first translation of Pseudo-Eratosthenes’s work Catasterismi and also with a reprint of Radislav Hošek’s translation of Aratos’s Phaenomena. Both these works were older sources for Hyginus.

 

Sphaera octava. Myths and Science on Stars III.

Medieval Treatises on Constellations

Alena Hadravová

The chapter on iconography of planets by Lenka Panušková.

Praha, Artefactum – Academia 2013, 327 pp.

 

On the base of medieval scholia with excerpts from Hyginus’s work on astronomy as well as from his predecessors, Michael Scotus wrote his treatise on constellations (De signis) at the Sicilian court of the Emperor Frederick II around 1220. The third volume of the tetralogy provides a transcription and Czech translation of an anonymous Latin treatise dependent on the Michael’s text. This tractate is written in a manuscript saved now in Prague, National Library XXVI A 3, around the year 1405. The edition is accompanied by Czech translation and by an extended illustrated study on the iconography of constellations from antiquity to early-modern epoch as well as by a study on the iconography of planets, written by the historian of arts Lenka Panušková

 

Sphaera octava. Myths and Science on Stars IV.

Catalogues of Stars and Premyslid Celestial Globe

Alena Hadravová and Petr Hadrava

Praha, Artefactum – Academia 2013, 437 pp.

 

The Premyslid celestial globe (saved now in Bernkastel-Kues) is supposed to be a part of a collection of astronomical instruments and manuscripts of Czech Kings Premysl Ottakar II or Wenceslas II in the 13th century. Results of an interdisciplinary cooperation of classical philologist and astrophysicist show, that the origin of the unique instrument could be connected with the environment of the Hohenstaufen court of Frederick II on Sicily. The globe is the oldest preserved celestial globe of Christian Europe. It continues directly in the ancient tradition and it is constructed with an extraordinary precision according to Ptolemy’s coordinates of stars and his prescriptions on globe making. The volume is completed with an edition and Czech translation of Latin version of al-Sufi’s Catalogue of Fixed Stars (ms. Prague, Strahov DA II 13), in which the Ptolemy’s catalogue was known to the medieval science.