ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zápis ze schůze českého NK astronomického dne 15.1.2002


Přítomni: Borovička, Hadrava, Harmanec, Heinzel, Karas, Mikulášek, Palouš, Šidlichovský, Vokrouhlický, Vondrák, Wolf
Omluveni: Pokorný


  1. Jednání zahájil a řídil předseda J. Vondrák. Nejprve proběhla velmi obsáhlá diskuse o dvou dokumentech o astronomii v České republice, které byly sestaveny J. Paloušem a J. Vondrákem na základě podkladů poskytnutých ze všech astronomických oborů a institucí. Základní verze dokumentu je vystavena na webové stránce ČNKA a členové komitétu byli žádáni o připomínky. J. Palouš informoval, že dokument má být použit tam, kde budeme chtít přistupovat k různým projektům a budeme chtít informovat o české astronomii. Zářijová verze dokumentu byla již J. Paloušem prezentována na konferenci OPTICON v Toulouse, kde probíhala jednání o přípravě projektu (pro 6. rámcový program ) týkajícího se organizace poskytování časů u středních dalekohledů (průměr 2-4 m). Zápis z tohoto zasedání je k nahlédnutí na webu.
    Jan Palouš předložil ČNKA upravenou a pozměněnou verzi, která by měla být použita v chystané knize ``Organizations and Strategies in Astronomy III'', jak o to požádal její editor A. Heck. Bylo dohodnuto, že úvodní historický přehled ještě přehlédne P. Hadrava, kapitolu o sluneční fyzice přehlédne a případně mírně zkrátí P. Heinzel. Část o UK a stelární část přehlédne a případně upraví P. Harmanec, který předá výsledek 23.1. J. Paloušovi. Jako autoři dokumentu budou uvedeni J. Palouš, M. Šolc a J. Vondrák a součástí bude poděkování hlavním spolutvůrcům.
    Nejdelší diskuse proběhla o možných úpravách formy dokumentu pro ředitelku ESO paní C.J.Cesarsky, která si takový dokument vyžádala. Uvažovalo se o užitečnosti nového rozčlenění (spíše podle oborů než podle institucí), přidání seznamu publikací a jejich citací. Nakonec bylo odsouhlaseno použít pro tento účel v prvním přiblížení stávající dokument (vystavený na síti) s případným uvážením změn, které se objeví v nových úpravách dokumentu pro knihu A. Hecka. Na dalších verzích dokumentu bude možno nadále pracovat a diskutované změny jsou jednou z možností, jak ho vylepšovat, podkladem pro změny mohou být i připomínky a náměty v reakci z ESO.
  2. J. Vondrák informoval členy ČNKA o stavu příprav 26. valného shromáždění IAU, jehož konání v r. 2006 v Praze IAU schválil. Složení NOC pro 26. Valné zasedání IAU v Praze: Jiří Bičák, Jiří Borovička, Jiří Grygar, Petr Hadrava, Petr Harmanec, Petr Heinzel, Vladimír Karas, Zdeněk Mikulášek, Jan Palouš (předseda), Miloš Šidlichovský, Martin Šolc, Jan Vondrák (místopředseda), Marek Wolf. Protože ČNKA ani NOC nejsou právnickou osobou, byla další jednání o organizaci Valného zasedání IAU vedena Astronomickým ústavem AV ČR, za účasti předsedy a místopředsedy NOC. v dubnu 2001 byla vypsána veřejná soutěž na výběr kongresové agentury; pro stanovení podmínek soutěže se místopředseda NOC obrátil předem na pořadatele dvou posledních Valných zasedání IAU (Kyoto 1997, Manchester 2000) a na sekretariát IAU. Konkursní řízení proběhlo v  květnu 2001 s tímto výsledkem: obecnou organizací je pověřena agentura CBT, vědeckou částí ICARIS. Do konce roku pak proběhla řada jednání s oběma vybranými agenturami, zejména pokud jde o sestavení předběžného rozpočtu za podmínky jeho finanční vyrovnanosti. Rovněž došlo ke dvěma společným prohlídkám Kongresového Centra Praha za účelem výběru vhodných sálů, z toho poslední (v listopadu 2001) za účasti pozvaných funkcionářů IAU generálního sekretáře (Hans Rickman, Švédsko), asistenta generálního sekretáře (Oddbjorn Engvold, Norsko) a organizační tajemnice (Monique Orine, Francie). v listopadu proběhlo též společné jednání funkcionářů IAU se zástupci NOC, ASÚ a CBT. Ke konci roku byl připraven návrh rozpočtu (v celkové výši cca 36 mil. Kč, pro očekávaný počet účastníků 2500) a smluv s oběma vybranými agenturami, jejichž podpis se očekává v prvním čtvrtletí 2002. Poté proběhla diskuse o organizačních a finančních problémech a o způsobu propagace pražského 26.VS na 25.VS IAU v australském Sydney v příštím roce.
  3. J. Vondrák informoval členy ČNKA o stavu schvalování zákona o znečišťování ovzduší, do kterého se z iniciativy astronomické komunity podařilo začlenit též partie o světelném znečištění. Po dopisu poslancům, který podepsali Palouš (za ASÚ AV ČR), Harmanec (za ASÚ UK), Pravec (za ČAS), Marková (za Sdružení hvězdáren) a Vondrák (za ČNKA) tento zákon parlamentem prošel. Před jednáním o tomto zákonu v senátu se podařilo seznámit s naším postojem k němu předsedu senátu Pitharta, který přijal Grygara, Harmance a Palouše a projevil pro naše návrhy porozumění. Věříme tak v kladný výsledek i v senátu. Na přípravě prováděcí vyhlášky pracuje s MŽP za astronomy J. Hollan z Brna.
  4. J. Vondrák oznámil, že byl zaplacen náš příspěvek 1690 EUR pro Astronomy and Astrophysics na rok 2002.
  5. Předběžně byl diskutován způsob návrhování nových kandidátů IAU z ČR. Návrh bude muset být zřejmě podán do března 2003. Všichni členové ČNKA byli požádáni o uvážení a podání návrhů do konce roku.Zapsal: M. Šidlichovský
Schválil: J. Vondrák