ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zápis ze společné schůze českého NK astronomického a NOC (Národního organizačního komitétu) pro 26. VS IAU dne 18.6.2003


Přítomni: J.Borovička (NOC+ČNKA), J. Grygar (NOC), P. Hadrava (NOC+ČNKA),
P. Harmanec (NOC+ČNKA), P. Heinzel (NOC+ČNKA), Z. Mikulášek (NOC+ČNKA),
J. Palouš (NOC+ČNKA), M. Šidlichovský (NOC+ČNKA), M. Šolc (NOC),
J. Vondrák (NOC+ČNKA), M. Wolf (NOC+ČNKA),
Omluveni: J. Bičák(NOC), V. Karas (NOC+ČNKA), Z. Pokorný (ČNKA),
D. Vokrouhlický (ČNKA)
Hosté: R. Plaček (ASÚ), Z. Pecková (CBT), M. Šenderová (CBT)


  1. P. Harmanec informoval shromáždění o situaci v časopise Astronomy and Astrophysics, kde je českým zástupcem. Na posledním zasedání redakční rady 14.5.2003 byl zvolen do exekutivy. Redakce v Leidenu ke konci tohoto roku zanikne a dál bude fungovat jen centrální redakce v Paříži. Leiden bude vyřizovat jen články zde přijaté před 1.8. 2003. V současné době bude podepisován kontrakt s nakladatelstvím EDP Sciences. V této souvislosti P. Harmanec informoval o připravovaném zvýšení ceny ročního předplatného pro knihovny na 3301 EUR a zavedení nového webového systému nakladatelství EDP Sciences. Tento systém umožní autorům kdykoli se informovat o stavu řízení kolem jejich článku a nepřinese časopisu žádné další náklady. Pokud by byl v budoucnu kontrakt vypovězen, bude možno systém provozovat dále za roční poplatek 10 tisíc EUR. P. Harmanec informoval o dobrých zkušenostech s firmou EDP Sciences. Poté členové ČNKA odhlasovali jednohlasně doporučení, aby P. Harmanec podpořil nový kontrakt časopisu Astronomy and Astrophysics s EDP Sciences. P. Hadrava informoval shromáždění, že se pro naši platbu do tohoto evropského časopisu podařilo pro r.2003 získat příspěvek Ediční rady AV ČR ve výši ˜ 40 tisíc Kč.
  2. J. Palouš informoval shromážděné o postupu prací při přípravě 26. VS IAU. Smlouva s Kongresovým centrem na dobu 13 dnů v době VS je podepsána. Ukázal také první verzi informačního plakátu. Tohoto plakátu bylo vyrobeno zatím 500 kusů v další verzi budou přidány informace o důležitých akcích VS tak, jak se bude rámec shromáždění naplňovat. Bylo dohodnuto s přítomnými zástupci firmy CBT, která pro nás VS organizuje, že 250 těchto plakátů odvezou na náš stánek na letošní VS do Sydney, kde budou pražské VS propagovat. Část plakátů vezmou naši účastníci na letošní JENAM do Budapešti a návštěvníci jednotlivých astronomických institucí budou tento plakát šířit při svých pobytech. Druhá obsažnější verze plakátu bude rozesílána do důležitých astronomických institucí až bude konání VS v Praze v dohledu. J. Palouš dále ukázal skládačku s informací o 26.VS. Té bylo vyrobeno 2000 kusů a každý účastník 25.VS v Sydney ji dostane v materiálech. V programu v Sydney bude též otištěn inzerát o Valném shromáždění v Praze. CBT zřídilo webovou stránku www.astronomy2006.com (je již uvedena i ve zmíněné skládačce), kde jsou zatím zakladní informace a stránka bude postupně obohacována a bude na ní fungovat i preregistrace účastníků. Přijaté logo pražského VS (již použité ve zmíněných materiálech) bude použito i v hlavičkových papírech (např. kontakt se sponzory). Firma CBT zašle elektronickou formu těchto hlavičkových papírů předsedovi NOC (J. Palouš). Pokusy o vytvoření třídimenzionálního maskota VS ztroskotaly. Vytvořený prototyp jakési zelené žáby připomínající Nerudovo "jsou-li tam žáby taky" nenašel prakticky u nikoho oblibu a od maskota bylo upuštěno. Citovaná otázka z Nerudových Písní kosmických je i na jednom z historických domků ondřejovské hvězdárny z r.1905, kde byla pracovna Josefa Friče. Kamenná žába hledí na bustu J. Friče v areálu ondřejovské hvězdárny. Protože Nerudovo téma je živé a spjaté s českou astronomií, byla nakonec místo žáby maskota vyrobena útlá knížka (23 stran) s názvem "...are there frogs there, too?" s anglickým překladem básně XXII z Nerudových Písní kosmických od Roberta Russella, kde každá strana obsahuje jednu sloku s dokreslující ilustrací Luďka Bárty. J. Palouš ukázal předběžnou verzi knížky vytištěné na počítači. Kniha byla zadána do tiskárny a 3000 výtisků bude vytištěno do 25.6. Tisíc výtisků vezmou pracovnice CBT na stánek v Sydney. Jan Palouš dále informoval o filmu o české astronomii, který vyrobil Krátký film Praha. Astronomové nejen z Ondřejova, ale i Brna, Kleti a Petřína hovořící tam česky budou požádáni o pomoc při překladu příslušné části do angličtiny (jde hlavně o odborné termíny). Text k filmu bude namluven anglickým hercem, který angličtinu zkoriguje. Paní M. Šenderová byla požádána o průzkum možnosti prezentace tohoto filmu v našem stánku v Sydney, t.j. možnosti zapůjčení videa. Zůstává i možnost nechat přehrát video na CD, pak by k prezentaci stačil dovezený notebook s projektorem. Náklady na výrobu CD by u Krátkého filmu byly asi 70 tisíc Kč a není jasné jak by takováto aktivita byla přijímána pořadateli, kteří by jistě raději pronajali vlastní zařízení. P. Heinzel předestřel možnost vyrobení CD z videa alternativním způsobem za pomoci režiséra, se kterým jsme spolupracovali při výrobě jiného filmu, což by vzhledem k dobrým pracovním vztahům mohlo být výrazně levnější, ale tuto otázku bude třeba zřejmě řešit, až budeme mít video onoho filmu a až budou jasné podmínky pronájmu videa na stánku v Sydney. V každém případě na závěr VS v Sydney předvede Jan Palouš prezentaci o chystaném VS v Praze, ať už s užitím sestříhaného videa nebo jen statických obrázků. M. Šenderová (CBT) mu proto přislíbila elektronické poslání obrázků některých hotelů v Praze a Kongresového centra.
    M. Wolf dodá CBT zbylé propagační publikace Prague a Czech Republic (asi 50 kusů), které u něho zbyly z minulé konference, aby mohly být použity k propagaci v Sydney. Materiály o Kleti slíbila paní J. Tichá předat pracovnicím CBT přímo v Sydney.
  3. M. Šenderová oznámila, že v době od 29.6. do 3.7. bude přechodně ztížená komunikace s CBT (pořádají konferenci), nicméně na mobilním telefonu by měla být k zastižení. Tímto bodem skončilo společné zasedání ČNKA a NOC a pokračovalo zasedání ČNKA.
  4. J. Palouš podal informaci o jednání v ESO o možnostech připojení ČR k této organizaci. Toto velmi předběžné jednání proběhlo 3.6.2003 v Garchingu, jako neformální setkání, kde za naši stranu jednal J. Palouš a B. Jungwiert, za ESO jeho generální ředitelka paní C.Cesarski a pan I. Corbett, vedoucí administrace ESO. Z jednání byl pořízen neformální zápis(viz příloha), se kterým byl ČNKA seznámen. Náš roční příspěvek by se odvíjel od HDP, v současné době by činil asi 800 tisíc EUR (asi 1/5 příspěvku do CERN), vstupní poplatek by byl ovšem 5 mil. EUR. Tento poplatek by při našem váhání za několik let vzrostl skokem, protože majetek ESO (jehož bychom se stali spolumajiteli) stále roste. Protože vstup do ESO považuje ČNKA za potřebný, pověřil J. Palouše, aby spolu se spolupracovníky B. Jungwiertem a S. Ehlerovou vytvořili první verzi materiálu zmíněného v zápise porady, kde bude popsán stav astronomie v ČR, vysvětleno, co je ESO a proč je náš vstup do ESO důležitý. J. Palouš bude kontaktovat S. Štefla, zda by nebyl ochoten při přípravě materiálu pomoci. Za univerzitu připraví odpovídající partii M. Šolc, případně s dalšími pracovníky UK. Materiál projde připomínkami našich členů IAU a v konečné verzi by měl být napsán česky i anglicky, aby mohl být použit jak při jednání s českými institucemi (např. Rada vlády pro vědu a výzkum), tak při jednání s ESO. Pro usnadnění zaplacení vstupního poplatku se budeme snažit získat podporu z Evropské unie.
  5. P. Heinzel informoval o tom, jak byli se S. Šteflem kontaktováni vedoucím vzdělávacího centra ESO R. Westem s žádostí o pomoc při vytváření a naplňování velkého edukačního programu. Ten má využít přechod Venuše přes sluneční kotouč v r.2004 k podchycení zájmu lidí o astronomii a šíření astronomického vzdělání. Byl vytvořen "steering committee", ve kterém jsou S. Štefl i P. Heinzel. Tohoto projektu se zúčastní čtyři instituce: ESO, Evropská organizace pro vzdělání v astronomii, Pařížská observatoř a Astronomický ústav v Ondřejově. Návrh na projekt je hotov, prošel recenzním řízením a očekává se, zda budou přiděleny finance.
  6. V bodě "různé" informoval M. Šolc o tom, že německá Astronomische Gesellschaft se obrátila na Českou astronomickou společnost se žádostí o uspořádání společného zasedání v Praze v září 2004. Česká astronomická společnost s návrhem souhlasila. ČNKA tuto skutečnost přivítal.
  7. J. Vondrák navrhl, aby ČNKA jmenoval M. Karlického jako dalšího člena NOC pro 26. VS IAU v Praze. Tento návrh byl jednohlasně přijat a pokud bude M. Karlický souhlasit stane se členem NOC.Zapsal: M. Šidlichovský

Schválil:
J. Vondrák (za ČNKA)
J. Palouš (za NOC)