ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

Zápis ze zasedání českého NK astronomického dne 23. 6. 2005


Přítomni: F. Fárník, J. Grygar, P. Hadrava, P. Harmanec, Z. Mikulášek, J. Palouš, M. Šidlichovský, J. Tichá, M. Wolf

Omluveni: S. Ehlerová, M. Karlický, J. Vondrák

Hosté: P. Heinzel


 1. Jednání zahájil a řídil předseda J. Palouš. Nejprve předal slovo našemu zástupci v redakční radě (dále RR) časopisu Astronomy and Astrophysics P. Harmancovi, který informoval o situaci v RR a požádal o uvolnění z funkce a o provedení tajné volby nového zástupce českých astronomů v této radě.
  Po diskusi řady návrhů byl v tajné volbě zvolen M.Wolf. ČNKA požádal P. Harmance, aby ve funkci setrval do konce září a dokončil již zahájená jednání o novém statutu redakční rady, protože vývoj jednání sledoval , výborně se v této věci orientuje. Jde zde o důležité záležitosti jako např. o váhu hlasů členů při hlasování, která má pro finanční otázky záviset na počtu astronomů zastupovaných jednotlivými členy RR, zatímco v obecných věcech by měl mít každý člen jeden hlas.
  Předseda ČNKA J. Palouš poděkoval za komitét P. Harmancovi za jeho dosavadní výraznou práci (P. Harmanec se stal členem exekutivy) v roli českého zástupce v RR A&A. Předseda ČNKA byl pověřen, aby během září sdělil redakci, že nadále bude české astronomy zastupovat M. Wolf.

 2. Byla projednána otázka členství českých astronomů v Mezinárodní astronomické unii (IAU). V současné době máme v IAU 72 členů. Tento počet se blíží hranici, kdy se kategorie země v IAU zvedá, což sebou sice nese zvětšení váhy hlasů při hlasování, ale též zvýšení finančních příspěvků. Vzhledem k tomu, že řada našich členů z různých důvodů již příliš aktivně v astronomii nepracuje, provedeme u některých jemný dotaz, nakolik si přejí v IAU jako členové setrvat. Dotazy vznesou: J. Palouš (u S. Fischera), J. Vondrák (u M. Vykutilové), P. Harmanec (u J. Papouška) a F. Fárník (u L.Hejny, L. Neužila, J. Rajchla, M. Šimka, A. Tlamichy, R. Topolové, B. Valníčka).
  Naopak pro přijetí nových členů IAU na 26. Valném shromáždění bude IAU shromažďovat přihlášky aktivních astronomů, u kterých se zpravidla předpokládá doba nejméně tří let od obhajoby PhD. (v oboru) a tři publikované astronomické práce (v recenzovaných časopisech). Institucionální zástupci astronomických pracovišť budou tlumočit tuto možnost na pracovištích, která reprezentují. Uzávěrka pro přijímání přihlášek (formuláře budou na
  www.iau.org) je 31. 12.  2005.


 3. Problémy spojené s organizací 26. VS IAU byly projednány na bezprostředně předcházejícím zasedání NOC (Národního organizačního výboru - jehož je ČNKA podmnožinou), CBT a ICARIS. Zápis zasedání je přílohou tohoto zápisu.

Zapsal: M. Šidlichovský
Schválil:J. Palouš, předseda ČNKA

Příloha: Zápis ze zasedání zástupců NOC, CBT a ICARIS - dne 23. 6. 2005