ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

Zápis ze zasedání českého NK astronomického dne 1. 2. 2006

Přítomni: S. Ehlerová, F. Fárník, J. Grygar, P. Harmanec, M. Karlický, Z. Mikulášek, J. Palouš, M. Šidlichovský, J. Vondrák, J. Tichá, M. Wolf Omluveni: P. Hadrava Hosté: P. Heinzel
  1. Zasedání zahájil a řídil předseda ČNKA Jan Palouš. Informoval o výsledku jednání pověřených členů komitétu s méně aktivními astronomy o možnosti ukončení jejich členství v IAU (viz bod 2 zápisu poslední schůze ČNKA 23. 6. 05). S ukončením svého členství souhlasili J. Papoušek, J. Rajchl a L. Neužil. J. Palouš oznámí tento výsledek sekretariátu IAU.
  2. Byly projednány návrhy nových členů IAU podané z různých astronomických pracovišť v ČR. Protože mnoho návrhů neodpovídalo požadavkům zpravidla kladeným na uchazeče, rozhodl se ČNKA po diskuzi nejprve hlasovat o kritériích, která by měli navržení noví členové splňovat. Jednomyslně schválené požadavky jsou: 2 roky po obhájení doktorské práce, 3 publikace z posledních pěti let v recenzovaných časopisech, alespoň jedna z nich by měla obsahovat další výsledky po obhajobě doktorské práce. Pokud navrhující nestáhne návrh, který nesplňuje považované podmínky, může být i ten zařazen do tajného hlasování ČNKA. Výjimka je tedy v podstatě možná. Kandidát, který získá více než polovinu hlasů přítomných členů komitétu a alespoň polovinu všech členů (v našem případě tedy alespoň 6 hlasů) bude navržen jako nový člen IAU. Po stanovení podmínek byla většina návrhů nesplňujících dohodnuté podmínky stažena. Hlasovalo se o těchto členech (za jménem je uveden počet získaných kladných hlasů): M. Bárta 11, J. Ďurech 9, M.  Dovčiak 10, T. Gráf 3, J. Kašparová 11, D. Korčáková 11, P. Koten 11, L. Kotková 1, O. Semerák 11, P. Schwartz 10, Z. Stuchlík 10, M. Tichý 2, R. Wünsch 11.

    J. Palouš tedy zašle sekretariátu IAU návrh na tyto nové členy, kteří by měli být přijati do IAU na letošním Valném shromáždění v Praze: M. Bárta, J. Ďurech, M.  Dovčiak, J. Kašparová, D. Korčáková, P. Koten, O. Semerák, P. Schwartz, Z. Stuchlík, R. Wünsch.

  3. ČNKA jednal o tom, kteří astronomové nebo studenti mají dostat pozvání k účasti na 26. VS IAU. Tyto návrhy je třeba poslat sekretariátu IAU, protože k účasti nečlena IAU na VS je takové pozvání nezbytné. Pozvání však sebou nepřináší žádné další výhody, jako např. zaplacení registračního poplatku. ČNKA pozve tyto nečleny IAU: M. Bárta, M. Bělík, M. Ceniga, J. Čermáková, M.  Dovčiak, A. Galad, R. Goosmann, S. Gunár, J. Horák, K. Hornoch, R. Chapelle, P. Jáchym, J. Jurčák, J. Kašparová, D. Korčáková, P. Koten, L. Kotková, M. Kraus, P. Kubánek, B. Kučerová, L. Lenža, M. Nekola, M. Netolický, D. Nickeler, T. Pecháček, T. Prosecký, A. Růžička, P. Schwartz, O. Semerák, S. Šimberová, V. Štefka, I. Stoklasová, L. Šmelcer, R. Štork, M. Švanda, M. Tichý, M. Varady, L. Vyskočil, R. Wünsch . ČNKA zmocňuje J. Palouše, aby do seznamu pozvaných, který pošle sekretariátu IAU,  zahrnul i studenty, jejichž seznam dodají P. Harmanec a Z. Mikulášek.
  4. Proběhla volba zástupců ČR při jednání důležitých komitétů IAU. Za národního reprezentanta byl zvolen předseda ČNKA J. Palouš, v nominačním komitétu nás bude reprezentovat J. Vondrák a ve finančním P. Heinzel. Všechny tři volby byly jednomyslné s tím, že navrhovaní kandidáti s hlasovacím právem se při své volbě hlasování zdrželi.
  5. J. Palouš informoval členy komitétu o stavu přijímání ČR do ESO. Koncem r. 2005 byla uhrazena předvstupní platba 6 mil. EUR. V současné době MŠMT formuluje formální žádost ČR o vstup do ESO. K ní ČNKA připravuje zhruba 10 stránkový materiál o čs. astronomii a významu vstupu do ESO. Pokud vše bude probíhat bez problémů, mohli bychom se stát členy ESO k 1. 1. 2007.Zapsali: M. Šidlichovský a S. Ehlerová
Schválil: J. Palouš