Zápis ze schůze ČNKA konané dne 19.3.2007

Přítomni: J. Borovička, S. Ehlerová, P. Harmanec, P. Heinzel, Z. Mikulášek, J. Palouš, C. Ron, J. Tichá, J. Vondrák, M. Wolf
Na začátku schůze přítomni: J. Grygar, P. Hadrava, V. Karas, M. Šidlichovský
Omluveni: B. Jungwiert, D. Vokrouhlický

 1. Složení nového ČNKA.
  Vzhledem k výsledku voleb do ČNKA na období 2007-2009 (viz příloha) bylo zapotřebí rozhodnout losem mezi kandidáty se stejným počtem hlasů. Losováním mezi P. Hadravou a J. Vondrákem byl vybrán J. Vondrák. Další losování mělo vybrat dva kandidáty mezi B. Jungwiertem, V. Karasem a C. Ronem, ale V. Karas se možného členství v ČNKA vzdal, takže losování odpadlo.
  Výsledné složení ČNKA na období 2007-2009 je tedy: J. Borovička, S. Ehlerová, P. Harmanec, P. Heinzel, B. Jungwiert, Z. Mikulášek, J. Palouš, C. Ron, J. Tichá, D. Vokrouhlický, J. Vondrák, M. Wolf.
 2. J. Grygar předložil návrh, aby mezi statutární zástupce ČNKA byl zařazen také zástupce České astronomické společnosti (ČAS). Bylo konstatováno, že v tomto volebním období nelze návrh uskutečnit, ale bylo by jej možné do budoucna zvážit v rámci diskuse o změnách organizačního řádu (viz. následující bod).
 3. J. Palouš přečetl návrh B. Jungwierta (zaslaný emailem), kterým B. Jungwiert žádá změnu volby předsedy a místopředsedy ČNKA z dosavadní přímé volby na první schůzi na volbu korespondenční. Návrh nebyl přijat. Pro dosavadní způsob volby, zakotvený ve stanovách, hlasovali všichni přítomní členové ČNKA.
  V rozpravě k tomuto bodu bylo navrženo začít diskusi o možných změnách organizačního a jednacího řádu ČNKA, které by korespondenční (či jinou nepřímou metodu) volbu umožnily a stanovily její průběh. V nových stanovách by se mohly objevit také změny týkající se statutárních zástupců apod.
 4. Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka
  Na předsedu NKA byli navrženi (a s kandidaturou souhlasili) P. Harmanec a J. Palouš. První kolo tajné volby dopadlo P. Harmanec 4 hlasy vs. J. Palouš 5 hlasů. Ani jeden kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů a alespoň polovinu hlasů všech členů ČNKA (v obou případech 6 hlasů), proto proběhlo druhé kolo s výsledkem 5 ku 5.
  Poté proběhla volba místopředsedy. Kandidáty byli P. Heinzel a M. Wolf. Volba proběhla s výsledkem P. Heinzel 3 hlasy, M. Wolf 7 hlasů. Místopředsedou byl tudíž zvolen M. Wolf.
  Po volbě místopředsedy proběhlo třetí kolo hlasování o předsedovi, které skončilo s výsledkem P. Harmanec 4 hlasy, J. Palouš 6 hlasů. Předsedou ČNKA byl zvolen J. Palouš.
  Nakonec byl zvolen tajemník ČNKA. Kandidáty byli B. Jungwiert (s výhradou, že s případným zvolením bude souhlasit) a C. Ron. Hlasování dopadlo: B. Jungwiert 2 hlasy a C. Ron 8 hlasů. Tajemníkem ČNKA byl zvolen C. Ron.
 5. J. Palouš předložil zprávu o Valném shromáždění IAU v Praze (tato zpráva byla vyžádána IAU). Zpráva bude umístěna na internetových stránkách ČNKA.
 6. J. Palouš referoval o současném stavu přístupu ČR k ESO[*].
 7. J. Palouš informoval o akci, která by na žádost ESO měla poměrně brzy proběhnout, totiž „Industry day“, neboli konference mezi ESO a českými podniky, které by se mohly zapojit do programů ESO. Na organizaci akce se budou z naší strany podílet P. Koubský, F. Fárník, P. Suchan a M. Wolf. Do akce by bylo vhodné zapojit Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 8. Po vstupu České republiky do ESO bude mít ČR své zástupce v institucích ESO. V některých případech se jedná o zástupce ministerstev, které nominuje vláda ČR, v ostatních případech se jedná o odborné astronomické komise, do kterých si členy vybírá ESO (z kandidátů navržených vládou ČR). Předseda ČNKA ihned po parafování vstupu do ESO presidentem republiky požádá české astronomické instituce, aby navrhly kandidáty do komisí ESO. V diskuzi se většina zúčastněných přiklonila k názoru, že vzhledem k systému výběru do komisí je návrh B. Jungwierta na veřejné výběrové řízení neschůdný.
  Je nutné zjistit, kdo bude platit cesty zástupcům ČR do ESO.
 9. M. Wolf informoval o svém působení v A&A a žádal o podněty, které přednese na příštím zasedání. P. Harmanec předložil návrh na zlepšení (či změnu) práce jazykových korektorů. ČNKA jednohlasně odsouhlasila M. Wolfa jako našeho zástupce v redakční radě A&A na nadcházející období.
 10. Byl vznesen dotaz týkající se placení cest v souvislosti s organizací Mezinárodního astronomického roku (IYA 2009). První již proběhlou cestu hradil AsÚ AV ČR a P. Heinzel je nadále ochoten uhradit cestovné jednomu zástupci našeho organizačního týmu jako příspěvek ústavu k této akci, nicméně členové organizačního výboru (B. Jungwiert, P. Pravec a P. Suchan) jsou vyzýváni, aby se pokusili najít zdroj peněz i jinde, například formou grantů MŠMT, Ministerstva kultury apod.
 11. P. Suchan požádal jménem ČASu o materiál týkající se české astronomie, jejích výhledů a možností. ČNKA doporučuje ČASu využít existující podklady (Astronomy and Astrophysics in the Czech Republic) a ČNKA je ochoten výsledný materiál zkorigovat.
 12. V reakci na připomínky B. Jungwierta (zaslané e-mailem) byl projednán mechanismus včasného zveřejňování zápisu z jednání ČNKA. Předseda rovněž přislíbil zaslat úplné výsledky voleb do ČNKA všem českým členům IAU.
 13. Příští zasedání ČNKA se v případě úspěšné ratifikace vstupu ČR do ESO uskuteční ještě před letními prázdninami.


Zapsali: S. Ehlerová a C. Ron

Schválil: J. Palouš, 10.4.2007


[*] Dne 21.3. 2007 byla žádost o přístup ČR do ESO schválena Poslaneckou sněmovnou. Ještě musí být projednána Senátem a podepsána presidentem ČR. Vše se musí stihnout do konce dubna, jinak hrozí navýšení vstupních poplatků.