Zápis ze schůze ČNKA konané dne 30.4.2007

Přítomni: J. Borovička, S. Ehlerová, B. Jungwiert, Z. Mikulášek, J. Palouš, C. Ron, J. Vondrák, M. Wolf
Omluveni: P. Harmanec, P. Heinzel, J. Tichá, D. Vokrouhlický

 1. Předseda zahájil poradu, jejímž hlavním bodem je návrh na nominace do orgánů ESO.
 2. J. Palouš informoval o průběhu schvalování přístupu do ESO. 24.4. byla ratifikační listina podepsána prezidentem republiky a předsedou vlády. V pátek 27.4. byla ratifikovaná smlouva dopravena do Paříže. Dnes tj., 30. 4. bude zastupitelským úřadem ČR ve Francii předána Ministerstvu zahraničí Francouzské republiky v Paříži.
 3. Diskuze o proceduře výběru kandidátů do výborů ESO
  Nominaci do ESO Council bude provádět vláda ČR, v případě komisí bude nominovat ESO. ČNKA těmto institucím pouze nabízí své kandidáty.
  1. B. Jungwiert navrhl, aby hlasování o návrzích řídil někdo, kdo není uveden mezi kandidáty. Hlasování 1 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Schůzi řídil nadále předseda J. Palouš.
  2. Výbor se dohodl, že bude vůči ministerstvu taktické uvádět pokud možno každé jméno pouze jednou.
  3. Proběhla diskuze o možnosti navrhnout do některého z výborů ESO i S. Štefla, který je zaměstnancem ESO. Na přímý dotaz emailem S. Š. neodpověděl, ale P. Hadravovi (referoval B. Jungwiert) a P. Heinzelovi (J. Borovička) oznámil, že jako zaměstnanec ESO nemůže být členem žádného z těchto výborů. Podobně se J. Paloušovi vyjádřil C. Madsen.
  4. B. Jungwiert navrhl elektronické hlasování s lhůtou 48 hodin. Návrh nebyl přijat (2 pro, 5 proti, 1 se zdržel).
  5. Po diskuzi došlo k dohodě, že hlasování bude otevřené s tím, že budou brány v úvahu i názory nepřítomných členů výboru P. Harmance, P. Heinzela a J. Tiché, kteří zaslali své návrhy emailem.
  6. Výbor se usnesl, že v dopise Ministerstvu školství budou uvedeni 2-3 kandidáti v pořadí, které vzejde z hlasování.
 4. Návrhy kandidátů do komisí na základě konsensu a hlasování ČNKA:
  1. Scientific Technical Committee: (hlasováním) P. Koubský, M. Prouza.
  2. Users Committee: (konsensus) J. Grygar, B. Jungwiert.
  3. Observing Programmes Committee: výbor se shodl na uvedení 3 kandidátů, a pořadí po hlasování M. Wolf, P. Hadrava, P. Harmanec.
  4. Před diskuzí a hlasováním o kandidátech do ESO Council se řízení schůze ujal J. Borovička, J. Palouš se jednání nezúčastnil. Po diskuzi nastala shoda na uvedení jmen 2 kandidátů a z hlasování vyplynulo pořadí J. Palouš, J. Grygar.
  Předseda s tajemníkem sestaví dopis, ve kterém nabídnou Ministerstvu školství výše uvedené kandidáty do výborů ESO za ČNKA. Dopis je třeba odeslat co nejdříve, nejpozději do 4.5.2007.
 5. Proběhla diskuze o námětu P. Harmance, aby se ČNKA kriticky vyjádřil k nové metodice Rady vlády pro vědu a výzkum na hodnocení výkonnosti vědeckých pracovišť. Předseda požádá P. Harmance o přípravu podkladů pro diskuzi, která proběhne na příští schůzi ČNKA, kde tomuto problému bude věnován jeden bod jednání.
 6. Výbor během chvilkové nepřítomnosti J. Palouše projednal (na návrh B. Jungwierta) možnosti ocenění jeho zásluh o přijetí ČR do ESO buď medailí E. Macha (zjistí J. Borovička) nebo státním vyznamenání za přínos k rozvoji vědy (B. Jungwiert) nebo oceněním Česká hlava (S. Ehlerová). Poté místopředseda M. Wolf jménem výboru ČNKA vyjádřil J. Paloušovi poděkování za mnohaleté úsilí a za vše, co učinil pro úspěšný vstup ČR do ESO.
 7. B. Jungwiert navrhl a zjistí možnost, jak navrhnout doc. L. Perka na státní vyznamenání ČR za celoživotní přínos k rozvoji vědy.
 8. Pokud nebude nutné sejít se dříve, bude se další schůze ČNKA konat na podzim 2007.


Zapsal: C. Ron

Schválil: J. Palouš, 3.5.2007