ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zpráva o činnosti Českého NK astronomického za rok 2000

 

ČNKA se v roce 2000 formálně nesešel; všechny aktuální problémy byly projednávány buďto osobně s přítomnými členy Komitétu během různých setkání při jiných příležitostech (vědecké semináře, zasedání Vědecké rady AsÚ AV ČR) nebo korespondenčně elektronickou poštou. Rok 2000 byl poznamenán hlavně 24. Valným zasedáním Mezinárodní astronomické unie v Manchesteru (srpen 2000).

V rámci přípravy na toto zasedání byl sekretariátu IAU v lednu 2000 odeslán seznam šesti doporučených kandidátů na nové členy IAU, v souladu s rozhodnutím ČNKA z listopadu 1999. Současně proběhla revize členské základny IAU v České republice, jejímž výsledkem byl návrh na vyřazení pěti dosavadních členů, kteří již přestali v astronomii aktivně působit. Pověření členové Komitétu tuto záležitost osobně či písemně s nimi projednali a získali jejich souhlas; jejich seznam byl rovněž zaslán sekretariátu IAU, spolu se seznamem zesnulých členů. Pro 24. Valné zasedání IAU rozhodl ČNKA delegovat za národního reprezentanta svého předsedu J. Vondráka, do finančního výboru J. Kubáta a do návrhového výboru Z. Pokorného.

Vzhledem k rozhodnutí zasedání ČNKA z listopadu 1999 bylo odesláno pozvání ke konání 26. Valného zasedání v roce 2006 do Prahy. Společný zvací dopis, podepsaný předsedou ČNKA a ředitelem AsÚ AV ČR, byl zaslán generálnímu sekretáři IAU. Vzhledem k tomu, že IAU požádala o upřesnění některých údajů a předběžný návrh rozpočtu této akce, obrátil se ČNKA prostřednictvím svého předsedy na agenturu ICARIS, s.r.o. o vypracování požadovaného dokumentu. Ten byl v červnu 2000 doručen sekretariátu IAU, spolu se stanoviskem Kanceláře prezidenta ČR, který v něm tuto naší iniciativu uvítal. Výkonný výbor IAU si pak během 24. Valného zasedání vyžádal přítomnost předsedy ČNKA na svém zasedání k zodpovězení některých otázek týkajících se navrhovaného místa konání a poté rozhodl, že 26. Valné zasedání se bude konat v r. 2006 v Praze. Podrobněji o průběhu 24. Valného zasedání IAU viz přiložená zpráva našich delegovaných národních zástupců.

V souladu s Organizačním a jednacím řádem Českého komitétu astronomického (při Mezinárodní astronomické unii), schváleném v r. 1994 Akademickou radou AV ČR, proběhla v listopadu a prosinci 2000 volba nového Komitétu, při které došlo k obměně jedné třetiny jeho členů. Společné zasedání starých a nových členů Komitétu je plánováno na 16. ledna 2001, kdy dojde mj. k volbě nových funkcionářů a předání funkcí. Následně pak nově zvolený ČNKA požádá Akademickou radu AV ČR prostřednictvím Rady pro zahraniční styky o jmenování.

V Praze dne 5. ledna 2001

 

příloha: Zpráva o 24. Valném zasedání IAU

Jan Vondrák

předseda ČNKA