ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zápis ze schůze českého NK astronomického dne 20. 1. 2004
společná schůze nově zvoleného a starého komitétu


Přítomni
nově zvolený komitét: S. Ehlerová, F. Fárník, J. Grygar, P. Hadrava, P. Harmanec, Z. Mikulášek, J. Palouš, M. Šidlichovský, J. Tichá, J. Vondrák, M. Wolf
odstupující členové: J. Borovička, V. Karas
Omluveni: M. Karlický (nový člen), P. Heinzel, Z. Pokorný D. Vokrouhlický (odstupující členové starého NK)


  1. Jednání zahájil předseda starého ČNKA J. Vondrák, který přivítal nově zvolené členy komitétu. Byla provedena kontrola zápisu z poslední schůze. J. Vondrák shrnul výsledky voleb podle zápisu volební komise. Informoval, že J. Bičák se vzdal členství v ČNKA ve prospěch S. Ehlerové, která s ním získala stejný počet hlasů. Nový komitét se tak skládá ze čtyř statutárních zástupců (P. Harmanec, Z. Mikulášek, J. Palouš a J. Tichá), ze čtyř nově zvolených členů (S. Ehlerová, F. Fárník, J. Grygar, M. Karlický) a ze čtyř znovuzvolených členů starého komitétu (P. Hadrava, M. Šidlichovský, J. Vondrák a M. Wolf).
  2. J. Grygar informoval o chystané mezinárodní konferenci ``Zdeněk Kopal's binary star legacy''. Konference se uskuteční v Litomyšli, kde se Z. Kopal narodil, 31. 3.- 3. 4. 2004. Konference bude věnována jednak odkazu práce prof. Kopala ve výzkumu těsných dvojhvězd a jednak současným problémům této disciplíny. Na závěr konference bude odhalen památník na místě Kopalova rodného domu a v neděli 4.4. odpoledne se uskuteční seminář pro veřejnost o stavu oborů, v nichž Z. Kopal vynikl (numerická matematika, těsné dvojhvězdy, Měsíc). Ve dnech 3.-4. dubna proběhne v gymnáziu v Litomyšli řádný sjezd České astronomické společnosti.
  3. J. Grygar informoval o situaci se Zákonem o ochraně ovzduší č.86/2002, který se dotýká světelného znečištění. Zdá se, že namísto prováděcího zákona (definujícího sankce při jeho porušování) bude prosazována jeho novela navrhující škrty právě v oblastech o světelném znečištění. J. Vondrák informoval o tom, že odeslal dopis náměstku ministra životního prostředí a řediteli sekce legislativy a státní správy JUDr. P. Petržílkovi, jak ho ČNKA pověřil. V dopise jménem ČNKA podporuje připomínky k zákonu o ochraně životního prostředí a zejména k souvisejícím připravovaným Nařízením vlády, které na ministerstvo přicházejí z astronomických pracovišť. Zejména vyjádřil znepokojení ČNKA nad formulacemi, které umožňují zmíněný zákon obcházet. Dále informoval o svém dalším dopise předsedovi výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí R. Martínkovi, kde se jako zástupce ČNKA vyjadřuje proti přijetí seškrtané novely zákona a vyjadřuje podporu pozměňovacímu návrhu předloženému M. Kužvartem. V diskusi, která se na toto téma rozvinula byla oceněna práce P. Suchana a J. Hollana. Byly též oceněny výsledky jednání P. Suchana s jednotlivými znečišťovateli ovzduší v okolí ondřejovské observatoře a probírány možnosti, jak ho v této činnosti dále podporovat.
  4. Proběhly volby nového předsednictva ČNKA. Předcházela krátká diskuse, kde jednotliví členové vyjadřovali různý stupeň neochoty pokračovat resp. přijmout funkci v předsednictvu. S přihlédnutím k této diskusi bylo nakonec zvoleno předsednictvo v tajném hlasování takto: Předsedou byl zvolen J. Palouš (8 hlasů, 2 hlasy dostal J. Vondrák, 1 hlasovací lístek byl neplatný), místopředsedou M. Wolf (opět 8 hlasů, 2 hlasy získal J. Vondrák a 1 hlas P. Harmanec). Tajemníkem ČNKA byla zvolena S. Ehlerová (10 hlasů, 1 hlas získal M. Šidlichovský).
  5. Řízení schůze se ujal nový předseda J. Palouš, který uvítal návrh M. Wolfa, aby vzhledem k tomu, že hlavní náplní ČNKA v příštích letech bude příprava 26. VS IAU v r. 2006 v Praze, a vzhledem k tomu, že složení ČNKA a NOC pro VS je velmi blízké, probíhala v příštím období tato jednání jako společná zasedání. J. Palouš navrhl, aby noví členové ČNKA, kteří nejsou členové NOC (S. Ehlerová, F. Fárník, J. Tichá) byli do NOC kooptováni.Všichni členové ČNKA s tím souhlasili. Současně bylo zjištěno, že dva již dříve zvolení členové NOC (J. Borovička a M. Šidlichovský) se administrativním nedopatřením neobjevili v Informačním bulletinu IAU. Bylo dohodnuto, že J. Palouš odešle do sekretariátu IAU kompletní seznam všech členů NOC. J. Vondrák, jako odstupující předseda, oznámí složení nového předsednictva sektretariátu IAU a zašle úplný seznam dvanácti nových členů ČNKA ke schválení Radě pro zahraniční styky AV ČR.
  6. J. Palouš informoval shromážděné o postupu prací při přípravě 26. VS IAU. Smlouva s Kongresovým centrem na dobu třinácti dnů v době VS je podepsána. Exkluzivní pronájem Kongresového centra bude stát cca 10 mil kč. Dál byl ČNKA informován o tom, jak je ve smlouvě ošetřena inflace a jaké problémy vznikají se zvýšením daňové sazby. Rozesílání plakátů o VS na důležité instituce začne již teď. M. Wolf bude kontaktovat paní Svaškovou a pokusí se případně využít rozesílání publikací ústavu. Byla zřízena webová stránka pro VS (http://www.astronomy2006.com), kam se už registrují první zájemci. Bylo by třeba vyrobit odkaz na tuto stránku i z webové stránky ústavu. Jiří Grygar byl požádán, aby předběžně zjistil naše možnosti při vydávání kongresových novin. Proběhla velmi předběžná orientační diskuse o tom, jaká sympozia a ``joint discussions'' budou v rámci VS navrhována. Většinou se zatím mezi těmito dvěma možnostmi nerozlišovalo. Některé návrhy bude možno sloučit do jednoho atd. Jan Palouš informoval, že spolu s F. Combes pracují na přípravě sympozia ``Galaxies over the Hubble time''. A. Meszaros by rád organizoval setkání v oboru astrofyziky vysokých energií. P. Harmanec navrhuje setkání ``Binary as a useful tool of astrophysical research''. L. Šubr bude pravděpodobně organizovat setkání ``Dense stellar systems''. M. Šidlichovský informoval o předběžném jednání organizačního výboru 7. komise IAU Nebeská mechanika, který by chtěl (ve spolupráci s dalšími komisemi) navrhnout setkání o NEO (hlavním organizátorem by byl A. Milani) a o exoplanetách (hlavním organizátorem by byl S. Ferraz-Mello). Očekává se, že ze slunečního oddělení vzejde návrh na setkání na téma Slunce. Vzhledem k nepřítomnosti M. Karlického a P. Heinzela (omluveni) nepadlo přesnější vymezení. Podobně se hovořilo o očekávaném tématu ``horké hvězdy'', které chce navrhnout J. Kubát. Oddělení MPH uvažuje o vlastním tématu, nebo o možnosti připojit se k setkání o NEO. P. Hadrava navrhne ``joint discussion'' na téma historie astronomie. Tento seznam je třeba chápat jako předběžný průzkum zájmu pro orientaci ČNKA.
  7. J. Vondrák informoval o podnětu A. Gurshteina (předseda historické komise IAU), abychom se pokusili před VS přimět naši poštu k vydání série známek ``Astronomie v Praze v průběhu století''. J. Palouš bude kontaktovat J. Kubáta, který v době JENAMu s poštou v podobné záležitosti jednal.
  8. Nový ČNKA potvrdil tajným hlasováním (11 pro a 1 se zdržel) P. Harmance jako zástupce ČR v redakční radě mezinárodního časopisu Astronomy and Astrophysics.
  9. J. Palouš podal další informaci o jednání o možnostech připojení ČR k ESO. Předložil podkladový materiál, který pro podobná jednání v budoucnu vytvořil. Ten by měl odpovídat na základní otázky, co je ESO, proč tam chceme, co to přinese, co to bude stát. Materiál by mohl v dalších fázích sloužit jako podklad pro jednání AV ČR, případně pro poslance atd. J. Palouš prosí o připomínky, rozšíření a další nápady do 31. ledna (stačí e-mailem).
  10. J. Palouš rozdal dokument EAS ``European Research Area: Priorities in Astronomy'' stažený z webové stránky EAS a opět do 31. ledna prosí o vyjádření jednotlivých členů ČNKA, nakolik se domnívají, že je třeba s tímto dokumentem něco dělat, resp. jak podrobné podklady (pokud vůbec nějaké) EAS zaslat, aby česká astronomie byla do příslušného dokumentu zařazena.Zapsali: M. Šidlichovský a S. Ehlerová

Schválili: J. Palouš a J. Vondrák