ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zpráva českých národních zástupců z 25. Valného zasedání Mezinárodní astronomické unie v Sydney, 13.-26.7.2003.


Valné zasedání Mezinárodní astronomické unie (GA IAU) se konalo ve dnech 13.-26. července 2003 v Sydney. Český národní komitét astronomický delegoval za národního zástupce svého předsedu J. Vondráka, za člena nominačního výboru P. Heinzela a za člena finančního výboru J. Palouše. Každý z těchto výborů se sešel v průběhu GA dvakrát. Zde následují některé podstatnější údaje, shrnující poznatky všech tří delegátů:

  • Úkolem národních zástupců bylo hlavně hlasování během obou částí GA jménem zemí které zastupovaly, a to v otázkách administrativních (každá země má jeden hlas) a finančních (jednotlivé země mají počet hlasů, úměrný jejich členské kategorii, a tedy výši placených příspěvků). Novinkou 25. GA byla podstatná úprava stanov IAU, která byla schválena v první části GA, takže na druhé (závěrečné) části se již hlasovalo dle nových stanov. Na obou schůzích byli proto národní zástupci předem podrobně seznámeni se všemi otázkami, které byly k hlasování předloženy, včetně výsledků jednání nominačního a finančního výboru (viz níže).

  • Úkolem nominačního výboru bylo schválení nových členů IAU a volba čtyř členů Speciálního nominačního výboru (tento celkem sedmičlenný výbor v příštích třech letech bude vybírat nové funkcionáře IAU, doporučuje konání sympozií, kolokvií....). Do seznamu návrhů na nové členy IAU byli zařazeni z ČR všichni čtyři kandidáti, které navrhl Český národní komitét astronomický (tj. S. Ehlerová, J. Kostelecký, J. Krtička a L. Šubr). Celkem bylo členskými zeměmi navrženo 878 nových členů (k žádnému z nich nebyly z pléna komise námitky) a dále 14 z komisí a divizí (řada návrhů z komise 41 nebyla doporučena, protože většinou nešlo o astronomy). Prezidenti divizí navrhli celkem 12 kandidátů na cleny Special Nominating Committee na léta 2003-2006. Z nich nominační výbor zvolil 5 (F.H. Shu - Taiwan, R. Cayrell - Francie, E.R. Priest - UK, A.I. Sargent - USA a E.P.J. van der Heuvel - Nizozemí). Předsedou tohoto komitétu je ex offo nový prezident IAU R.D. Eckers a poradci generální sekretář IAU O. Engvold a jeho asistent K.A. van der Hucht.

  • Úkolem finančního výboru bylo hlavně projednat zprávu o hospodaření IAU za uplynulé období a rozpočet na období příští. Na první schůzi přednesl předseda finančního podvýboru Toshio Fukushima zprávu finančního podvýboru za roky 2000-2002. Hospodaření IAU skončilo poměrně vysokým schodkem cca 296 tisíc CHF, zejména v důsledku opožděného placení příspěvků některými zeměmi. Podrobnosti o hospodaření a struktura výdajů byly zveřejněny v Informačním Bulletinu IAU č.93, agenda finančního výboru, zpráva finančního podvýboru za léta 2000-2002 a návrh rozpočtu na léta 2004-2006 jsou uloženy u předsedy ČNKA. Rovněž byl zvolen nový šestičlenný finanční podvýbor pro roky 2003–2006 v čele s R.W. Milkey (USA). Dalšími členy jsou T. Fukushima, P.G. Murdin, B. Nordström, J. O'Byrne a T. Viik.


Na obou zasedáních Valného shromáždění byly pak odhlasovány zejména následující body:

  • Byly schváleny nové stanovy IAU, ve kterých je zejména posílena role permanentně zřízených divizí; komise budou mít nadále charakter spíše dočasný a jejich existence bude potvrzována příslušnou divizí nejprve po 6 letech, a potom každé 3 roky. Současně byla zřízena 12. divize (Union-wide Activities), do které byly zařazeny všechny komise, doposud podléhající přímo výkonnému výboru (tj. č. 5, 6, 14, 41, 46 a 50). O přijetí rezolucí IAU budou nadále hlasovat národní zástupci, nikoliv přítomní členové.

  • Byly přijata nová členská země IAU (Srbsko a Černá hora) a dalším dvěma bylo členství obnoveno (Rumunsko a Kazachstán).

  • Byly přijaty 3 rezoluce typu B (tj. bez finančních závazků pro IAU), týkající se veřejného přístupu k astronomickým archivům, vyhlášením roku 2009 (400 let o vynálezu dalekohledu) za rok astronomie a důležitosti výuky astronomie na základních a středních školách.

  • Valné zasedání zvolilo na své závěrečné schůzi nové vedení IAU a další funkcionáře. Presidentem IAU se stal Ronald D. Eckers (Austrálie), president-elect K. Cesarsky (Německo), generálním sekretářem Oddbjorn Engvold (Norsko), jeho asistentem K.A. van der Hucht (Nizozemí) a zvoleno bylo dále celkem 7 místopředsedů. Z České Republiky byl zvolen Pavel Spurný vicepresidentem 22. komise, Marek Vandas byl znovu potvrzen ve funkci představitele IAU v komisi D COSPARu, Jan Vondrák byl potvrzen (do konce r. 2004) ve funkci představitele IAU v řídícím výboru Mezinárodní služby rotace Země, řada dalších členů z ČR byla zvolena do organizačních výborů komisí IAU. Celkem bylo přijato téměř 900 nových individuálních členů IAU ( z toho 4 z ČR), čímž stav členstva překročil 9 tisíc.

Výkonný výbor na závěrečném Valném zasedání rovněž oznámil své rozhodnutí pořádat 26. Valné zasedání IAU v r. 2006 v Praze, a 27. Valné zasedání v r. 2009 v Rio de Janeiru. J. Palouš na tomto zasedání přednesl krátké pozvání na příští Valné zasedání v Praze.

Agentura CBT (pověřená organizací 26. Valného zasedání IAU v Praze) zřídila v rámci výstavní plochy na GA propagační stánek, ve kterém její dvě pracovnice (M. Šenderová, Z. Pecková) rozdávaly propagační materiály o zasedání v Praze, o české astronomii a turistických zajímavostech ČR, a zodpovídaly dotazy potenciálních účastníků. Velký úspěch měl zejména ilustrovaný překlad 22. části Písní kosmických Jana Nerudy (Seděly žáby v kaluži ....), který byl u této příležitosti vydán Astronomickým ústavem AV ČR. Ve stánku byl rovněž promítán krátký film o české astronomii. Domníváme se, že tato akce bezesporu pomohla zvýšit zájem o 26. Valné zasedání IAU v Praze v r. 2006 a o ČR vůbec.

J. Vondrák se zúčastnil jednání Joint Discussion 16 The International Celestial Reference System: Maintenance and future realization, kde byl členem SOC a na kterém presentoval ústní příspěvek (J. Vondrák: Earth Orientation Catalogue: An improved reference frame). Na zasedání 1. divize byl pověřen řízením zasedání Implementation of IAU2000 Resolutions for the Almanacs a závěrečné diskuse na toto téma. Z jednání vyplynulo, že resoluce se plně projeví ve velkých národních astronomických almanaších (USA, UK, Rusko, Francie, Japonsko) až na rok 2006, protože ročníky 2004 a 2005 jsou již částečně připraveny do tisku a změny vyžadují poměrně náročné úpravy softwaru. Dále se zúčastnil zasedání komisí 4 Ephemerides a 19 Rotation of the Earth, jejichž je členem a ve kterých byl zvolen členem organizačních výborů. Na zasedání 19. komise přednesl dvě sdělení (J. Vondrák, B. Richter, M. Rothacher: IERS Report 2000-2003, J. Vondrák: IAU2000 nutation model versus combined VLBI/GPS solution).

J. Palouš se zúčastnil jednání Symposia 217 Recycing intergalactic and interstellar matter, kde předenesl ústní příspěvky (J. Palouš, R. Wűnsch, S. Ehlerová: The mass spectrum of a starburst; J. Palouš, S. Silich, G.A. Medina-Tanco, C. Muñoz-Tuñon: A new scenario for the formation of massive stellar clusters), a rovněž se zúčastnil Symposií 220 (Dark matter in galaxies) a 221 (Star formation at high angular resolution).

J. Palouš, J. Vondrák a pracovnice CBT se zúčastnili jednání s australským Národním organizačním výborem, při kterém byly diskutovány otázky organizace GA a zajišťování sponzorů. Společně s nově zvoleným předsedou, minulým, současným a budoucím generálním sekretářem a organizační tajemnicí IAU byli přijati na Českém generálním konsulátu v Sydney Chargé d’Affaires našeho velvyslanectví dr. Jaroslavem Domasem.

J. Palouš se zúčastnil (spolu s oběma pracovnicemi agentury CBT) jednání nově zvoleného Výkonného výboru (EC) IAU, kde zodpověděl otázky týkající se místa konání a organizace pražského zasedání. Členové EC zdůrazňovali, že k vydání programu GA 26 v Praze musí dojít v dostatečném počtu kopií až těsně před Valným zasedáním, aby docházelo jen k minimálním rozdílům mezi tištěným materiálem a skutečností. To vyžaduje dodání aktualizované předlohy v elektronické podobě zhruba 3 týdny před zahájením zasedání. Další diskuse se týkala umístění posterů a jejich presentace během zasedání, místa podávání kávy o přestávkách, výše registračního poplatku, sponzorských příspěvků, doprovodného programu pro veřejnost a dalších drobných bodů.

P. Heinzel se zúčastnil především všech zasedání v oblasti výzkumu Slunce. Celou akci považuje za dobře zorganizovanou a bezproblémovou, až na potíže dostat se z některých počítačů na sever GA. Malým zklamáním byla vlastní valná zasedání, která president IAU řídil dle jeho názoru poněkud ležérně. Laťka byl nasazena dosti vysoko, takže se při organizaci pražského zasedání budeme muset dost snažit. Prezentace u našeho stánku byla dobrá a splnila svůj účel.


Jan Vondrák, Jan Palouš, Petr Heinzel