Spektrum - přepočty vlnových délek, frekvencí, teplot

Vztah mezi vlnovou délkou, frekvencí a rychlostí světla
c = λ / τ = λ × f
c...rychlost světla (2,99792458.108 m/s)
λ...vlnová délka (m)
τ...perioda (s)
f...frekvence, kmitočet (Hz=s-1)
     
Wienův posunovací zákon
λmax × T = b
λ...vlnová délka pro maximum vyzařované energie (m)
T...teplota (K)
b...Wienova konstanta (2,898.10-3 m.K)
     
Energie fotonu
E = h × f
E...energie fotonu (eV=1,602176634.10-19 J)
h...Planckova konstanta (6,62607015.10-34J.s)

λ ():
λ (mm):
λ (μm):
λ ():
f (z):
f (kHz):
f ():
f (GHz):
f (THz):
T ():
T ():
 
E ():
E (MeV):
počet desetinných míst:
 
     

Návod: Vyplníme hodnotu, kterou chceme přepočítat na ostatní, a stiskneme tlačítko Spočti. Po vymazání všech polí tlačítkem Vymaž můžeme pokračovat s další hodnotou.

Spektrum / The Electromagnetic Spectrum – přehled rozsahů a pár příkladů

Zpět na Alešovu domovskou stránku