Scripta Astronomica No. 11

Hvězdářství krále Jana

Abstrakt:

 

Kritická edice sborníku Hvězdářství krále Jana je pořízena na základě staročeského rukopisu z poloviny 15. století, který je uložen v Knihovně Národního muzea v Praze pod signaturou II F 14. Sborník se skládá z několika samostatných částí – obsahuje především pojednání astronomicko-astrologická, jež vycházejí z Ptolemaiových prací. V textech převažují výklady o vlivu sedmi planet a dvanácti znamení zvěrokruhu na osud člověka, který se pod jejich působením narodil. Dalším tematickým okruhem jsou texty navazující na Hippokratovo a Galenovo učení o humorální fyziologii a o humorální patologii. Doplňuje je pojednání o pouštění krve žilou a lékárnické poučení o měrných hodnotách lékárnických vah. Samostatný charakter má traktát o Bohu, božích skutcích a o osudu. Součástí rukopisu jsou také kalendářní pomůcky pro výpočet pohyblivých svátků a jiných významných dnů v roce.

Vznik staročeského textu spadá do období rozvoje národních jazyků jako jazyků vědy. Slovní zásoba, kterou rukopis obsahuje, je velmi bohatá. Nese znaky formování terminologických soustav oborů, o nichž sborník pojednává. Staročeský jazyk, jímž je památka zapsána, vykazuje nečekaně archaické prvky.

Předkládaná publikace je výsledkem interdiscciplinární spolupráce badatel z oborů diachronní bohemistiky, klasické filologie a astronomie. Kniha je doplněna textově kritickým komentářem, rejstříky, diferenčním slovníkem, soupisem literatury a dalším náležitým aparátem.

 

 

Summary:

 

The critical edition of the collection King John's Astronomy is based on the Old Czech manuscript written at the beginning of the 15th century which is preserved at the Library of the National Museum in Prague (ms. II F 14). The collection consists of several separate parts – first of all it contains astronomical and astrological treatises refering to Ptolemy's works. Explanations on the impact of the seven planets and twelve zodiacal signs on the fate of man, who was born under their influence, prevail in the texts. The texts which are connected with Hippocrates and Galenos' doctrines about humoral physiology and humoral pathology are another subject. They are supplemented by a treatise on blood-letting and by pharmaceutical instructions on different weight units. Another treatise deals with God, God's acts and with human fate. The manuscript also contains calendar tools for the calculation of Easter and other feasts during the year.

The origin of this Old Czech text coincides with the period of the development of national languages as languages of the science. Vocabulary contained in the manuscript is rich. It yields evidence about the formation of  terminological systems in various fields involved in the collection. The Old Czech language of this literary monument exhibits unexpectedly archaic features.

The present edition is a result of interdisciplinary collaboration of researchers from the fields of diachronic Bohemistics, classical philology, and astronomy. The publication is completed with the critical apparatus, indices, vocabulary, by a list of the chosen literature and other related supplements.

 


Back to the main page of Scripta astronomica


This page (http://www.asu.cas.cz/~had/sa11.html)
 has been created by Petr Hadrava
 and last revised 27.1.2005.