ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zpráva o činnosti Českého NK astronomického za rok 2001

ČNKA se v roce 2001 sešel jedenkrát, na společné schůzi nových a odstupujících členů dne 16.1.2001. V souladu s Organizačním a jednacím řádem Českého komitétu astronomického (při Mezinárodní astronomické unii), schváleném v r. 1994 Akademickou radou AV ČR, byla obměněna jedna třetina členů na základě volby provedené v listopadu a prosinci 2000. Volební lístky byly zaslány všem 70 členům IAU v ČR, z čehož 48 se zúčastnilo volby. Nově zvolený ČNKA ve složení J. Borovička, P. Hadrava, P. Harmanec, P. Heinzel, V. Karas, Z. Mikulášek, Z. Pokorný, J. Palouš, M. Šidlichovský, D. Vokrouhlický, J. Vondrák, M. Wolf tajnou volbou zvolil své funkcionáře. Předsedou se stal J. Vondrák, místopředsedou M. Wolf a sekretářem M. Šidlichovský. Nový ČNKA následně požádal Radu pro zahraniční styky o jmenování. Ve funkci českého zástupce v redakční radě evropského časopisu Astronomy and Astrophysics byl potvrzen P. Harmanec. Dále byli zvoleni předseda (J. Palouš) a místopředseda (J. Vondrák) Národního organizačního výboru (NOC) pro pořádání 26. Valného zasedání IAU v Praze v roce 2006 s tím, že tito navrhnou ČNKA do konce února další členy výboru.

Další jednání Komitétu již probíhalo buďto prostřednictvím e-mailu nebo při jiných příležitostech, na kterých se členové Komitétu osobně setkávali. Tímto způsobem bylo schváleno složení NOC pro 26. Valné zasedání IAU v Praze: Jiří Bičák, Jiří Borovička, Jiří Grygar, Petr Hadrava, Petr Harmanec, Petr Heinzel, Vladimír Karas, Zdeněk Mikulášek, Jan Palouš (předseda), Miloš Šidlichovský, Martin Šolc, Jan Vondrák (místopředseda), Marek Wolf. Protože ČNKA ani NOC nejsou právnickou osobou, byla další jednání o organizaci Valného zasedání IAU vedena Astronomickým ústavem AV ČR, za účasti předsedy a místopředsedy NOC. V dubnu 2001 byla vypsána veřejná soutěž na výběr kongresové agentury; pro stanovení podmínek soutěže se místopředseda NOC obrátil předem na pořadatele dvou posledních Valných zasedání IAU (Kyoto 1997, Manchester 2000) a na sekretariát IAU. Konkursní řízení proběhlo v květnu 2001 s tímto výsledkem: obecnou organizací je pověřena agentura CBT, vědeckou částí ICARIS. Do konce roku pak proběhla řada jednání s oběma vybranými agenturami, zejména pokud jde o sestavení předběžného rozpočtu za podmínky jeho finanční vyrovnanosti. Rovněž došlo ke dvěma společným prohlídkám Kongresového Centra Praha za účelem výběru vhodných sálů, z toho poslední (v listopadu 2001) za účasti pozvaných funkcionářů IAU – generálního sekretáře (Hans Rickman, Švédsko), asistenta generálního sekretáře (Oddbjorn Engvold, Norsko) a organizační tajemnice (Monique Orine, Francie). V listopadu proběhlo též společné jednání funkcionářů IAU se zástupci NOC, ASÚ a CBT. Ke konci roku byl připraven návrh rozpočtu (v celkové výši cca 36 mil. Kč, pro očekávaný počet účastníků 2500) a smluv s oběma vybranými agenturami, jejichž podpis se očekává v prvním čtvrtletí 2002.

Protože se ukázala nutnost vypracování dokumentu o stavu astronomického výzkumu v České republice (v angličtině), sloužícího zejména jako podklad pro přistupování k velkým mezinárodním astronomickým projektům, byli všichni členové Komitétu požádáni o poskytnutí podkladů za svá pracoviště. Postupně tak vznikl pod redakcí J. Palouše a J. Vondráka dokument nazvaný Astronomy and Astrophysics in the Czech Republic, jehož první (třináctistránková) verze byla dokončena v září 2001 a postoupena jako podklad pro náš přístup k mezinárodnímu projektu OPTICON. Dokument se nicméně zdá být stále ještě poněkud nevyrovnaný a bude ještě dále upravován a projednán na příští schůzi ČNKA, plánované na 15. leden 2002. Poněvadž bude projednávána též organizace 26. Valného zasedání IAU, jsou na schůzi rovněž přizváni ti členové NOC, kteří nejsou členy ČNKA

V Praze dne 3. ledna 2002

 

Přílohy:

Jan Vondrák

předseda ČNKA