Denní bolid z 6. května 2000 (a druhý z 10.května)

Přehled novinek z října  viz níže.      popisy úkazu    videozáznamy    meteority   dráha bolidu   bolid z 10.5.    stručné vysvětlení jevů
 

Dne 6.5. 2000, ve 13:51:50 středoevropského letního času byl z mnoha míst České republiky, Slovenska a Polska pozorován denní bolid. Bolid viditelný při plném denním světle, musí být opravdu velmi jasný. Takový úkaz je poměrně vzácný, naposledy byl denní bolid u nás pozorován 22. září 1991. Bolidy jsou způsobeny průnikem kosmických těles, úlomků planetek a komet, do zemské atmosféry. V závislosti na odolnosti tělesa, jeho rychlosti a sklonu dráhy může dojít buď k úplnému odpaření a rozprášení tělesa v atmosféře nebo k dopadu jeho zbytků na zemský povrch jako meteoritů. Meteority představují cenný vědecký materiál ke studiu sluneční soustavy a ještě cennější jsou, pokud je známa dráha příslušného bolidu.

Na tomto místě jsme proto vyzvali svědky tohoto úkazu, aby nám poskytli údaje o pozorování bolidu. Zejména nás zajímalo:

Ohlas byl neočekávaně veliký. Ať již přímo nebo přes jiné hvězdárny se nám shromáždilo několik set svědectví. Z toho usuzujeme, že bolid vidělo více než deset tisíc lidí. Tři lidé měli po ruce videokameru a podařilo se jim část dráhy bolidu nafilmovat. Seismické stanice na ostravsku zaznamenaly rázovou vlnu od výbuchu bolidu v atmosféře. A co je nejdůležitější, v obci Morávka byl sledován pád meteoritu z tohoto bolidu a meteorit byl předán k vědeckému zkoumání. Druhý meteorit byl potom nalezen v polovině května a třetí na konci května. Jde teprve o pátý případ v historii, kdy existují fotografické nebo videozáznamy bolidu, od něhož byl nalezen meteorit. V současné době probíhá výpočet dráhy bolidu na základě získaných pozorování a zkoumání meteoritů v laboratořích. O výsledcích bude poprvé na mezinárodním fóru referováno koncem srpna na 63. výroční konferenci Meteoritické společnosti. Stále je přitom naděje na nalezení dalších meteoritů.

Zprávy je možné zaslat buď e-mailem na adresu borovic@asu.cas.cz nebo faxem na číslo 0204/620263 nebo poštou na adresu Dr. Jiří Borovička, Astronomický ústav AV ČR, 251 65 Ondřejov, případně předat telefonicky na číslo 0204/620153. Uveďte prosím kontakt na vás (telefon, e-mail).

Níže uvádím více podrobností a v nepravidelných intervalech informuji o novinkách ohledně bolidu a meteoritu.
 

Novinky

Prof. Vobecký si odvezl malý vzorek z druhého meteoritu a provede nezávislou neutronovou aktivační analýzu.

Přes našeho amerického kolegu jsme se dozvěděli, že citlivý detektor v jihovýchodním Německu zaznamenal 6. května infrazvukový signál od bolidu Morávka. Toto pozorování může přinést např. nezávislý odhad kinetické energie bolidu.
 

Podrobnější informace

 Videozáznamy a jiné přístrojové záznamy bolidu (poslední úprava 22.10.)

Máme k dispozici tři videozáznamy části dráhy bolidu, které pohotově pořídili pan Jiří Fabig v Jindřichově ve Slezku (tento videozáznam promítala televize Nova) a pan Josef Mišák v Uherském Hradišti a pan Jiří Gurňák na Velké Javorině.  Dále jsme obdrželi záznamy pěti seismografů akciové společnosti OKD, DPB Paskov na Ostravsku, které detekovaly rázovou vlnu po explozi bolidu v atmosféře a jeden záznam z Ústavu geoniky AV ČR. Tato objektivní data spolu s dobrými vizuálními pozorováními umožní zrekonstruovat dráhu bolidu v atmosféře a ve sluneční soustavě a poslouží k detailnímu popisu celého jevu. Šťastná okolnost, že bolid přelétl nad Ostravskem, kde je hustá seismická síť, a zároveň existují videozáznamy, pravděpodobně činí z tohoto bolidu nejpříhodnější případ v historii pro studium zvukových projevů bolidů. V říjnu jsme se navíc dozvěděli přes našeho amerického kolegu, že citlivý detektor v jihovýchodním Německu zaznamenal infrazvukový signál od bolidu. Toto pozorování může přinést např. nezávislý odhad kinetické energie bolidu.

Meteority  (poslední úprava 22.10.)

V obci Morávka byl bezprostředně po přeletu bolidu sledován pád meteoritu o hmotnosti 214,2 g. Meteorit narazil na vysoký smrk vedle rekreační chalupy, ulomil jednu větévku a dopadl na zem. Později byl předán nálezcem k vědeckému zkoumání. Němečtí odborníci měřili v laboratoři vybudované v italských Apeninách přítomnost izotopů s krátkým poločasem rozpadu. Studium pomůže určit mimo jiné to, kdy se meteoroid oddělil od mateřské planetky a jak byl zhruba veliký než se střetl se Zemí. Kvůli zdlouhavému doručení firmou DHL začalo měření až 15.5. a trvalo do 2.6. Byly detekovány všechny očekávané krátce žijící radionuklidy, například mangan 22 (s poločasem rozpadu 5,6 dne), vanad 48 (poločas rozpadu 16 dní) a mnoho dalších. Ke zpracování dat bude však třeba provést ještě kalibrační měření s umělým modelem meteoritu. Proto byl meteorit přepraven nejdříve do Heidelbergu, kde byl vyroben model. Od 14.6. je  meteorit zpět v Ondřejově. Kalibrační měření v Itálii dosud probíhají.

Před odesláním do Itálie byl z meteoritu oddělen nepatrný kousek (méně než 1 g), který analyzoval Dr. Petr Jakeš  na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a určil, že se jedná o obyčejný chondrit typu H6. To je jeden z nejběžnějších typů meteoritů, zvláštností je ale to, že chondry (malé kulovité útvary, které se v pozemských horninách nevyskytují) jsou v tomto meteoritu velmi drobné.

25. května byl na ostravskou hvězdárnu nahlášen nález dalšího meteoritu v obci Morávka. Byl nalezen na travnaté příjezdové cestě k rekreační chalupě, částečně  zabořený do země. Bližší podrobnosti naleznete na stránce ostravské hvězdárny.  Místo nálezu se nachází 3 km severně od místa pádu prvního meteoritu.  31. května jsme druhý meteorit převezli do Ondřejova. Jeho hmotnost je 329,5 g. Podobně jako z prvního meteoritu byl i z tohoto úlomku oddělen vzorek, který analyzoval Dr. Jakeš a potvrdil, že složení obou meteoritů je totožné. Meteorit byl 6.6. odeslán do Heidelbergu, kde byl vyroben model a potom proběhlo opět v Itálii měření krátce žijících radioizotopů. Měření skončilo začátkem července a podařilo se detekovat všechny izotopy v kvalitě srovnatelné s prvním meteoritem.
Meteorit byl koncem července dopraven zpět do Ondřejova. Byl z něj oddělen asi gramový vzorek, který je podrobován neutronové aktivační analýze v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Měření potrvá několik měsíců a umožní určit chemické složení vzorku včetně stopových prvků. Podle prvních zpráv bylo měření úspěšné a zjištěné chemické složení odpovídá meteoritům daného typu.

Ve dnech 30.-31.5. jsme zběžně prohlédli předpokládanou oblast pádu dalších meteoritů. Je velmi členitá a hustě porostlá vegetací, systematické hledání dalších úlomků by bylo možné jen na některých místech, které tvoří dohromady jen malé procento celkové plochy. Neděje na nalezení dalších úlomků vkládáme hlavně do místního obyvatelstva. V oblasti pádu jsme proto vyvěsili téměř padesát informačních letáků. Výpočty provedené 6.6. navíc naznačují, že největší meteorit mohl přelétnout hlavní hřeben a dopadnout na slovenské straně Beskyd.

23. června byl na ostravskou hvězdárnu oznámen nález třetího meteoritu. 11. července byl převezen do Ondřejova. Je ze všech tří nejmenší, jeho hmotnost je 90,6 gramu. Byl nalezen již koncem května při hrabání posekané trávy v katastru obce Horní Tošanovice. Místo dopadu se nachází téměř 11 km vzdušnou čarou od místa pádu prvního meteoritu. Potvrzuje se, že pádová oblast je velmi protažená.

Všechny tři meteority byly začátkem září po vzájemné dohodě odkoupeny od nálezců Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky. Astronomický ústav bude nyní koordinovat jejich další výzkum a po jeho skončení budou meteority vystaveny v Národním muzeu v Praze. 11. října si malý vzorek z druhého meteoritu odvezl prof. Vobecký. Provede nezávislou neutronovou aktivační analýzu.

Dráha bolidu a pádová oblast meteoritů (poslední úprava 7.9.)

Po důkladné kalibraci tří videozáznamů, při níž bylo nutné provést měření na místech natáčení (fotografii hvězdné oblohy nad střechou v Jindřichově a měření terénních objektů theodolitem na zbylých dvou místech) a vytvořit program na poziční redukci videosnímků, byla úspěšně spočítána atmosférická dráha bolidu. Dráha byla určena pouze z videozáznamů a dobře souhlasí se souřadnicemi nalezených meteoritů a v mezích přesnosti seismických a vizuálních dat i s těmito daty. Chyba určení polohy dráhy u jejího konce je menší než půl kilometru a chyba určení směru dráhy je menší než jeden stupeň.

Bolid letěl  v azimutu 175,5 stupně pod úhlem 20,4 stupně k zemskému povrchu. Poprvé byl spatřen ve výšce asi 75 km nad zemí zhruba 40 km severovýchodně od polského města Opole. Poprvé byl zachycen kamerou (z Jindřichova) ve výšce 46 km. V té době se pohyboval rychlostí 22 km/s. Ve výšce asi 35 km se postupně začal rozpadat na více než sto úlomků (první rozpad není zachycen na žádném videozáznamu, výška rozpadů bude ještě upřesněna). Mnohé úlomky se později ještě dále drobily. Poslední kus pohasl 9 sekund po prvním spatření bolidu  ve výšce 21 km, když jeho rychlost mezitím poklesla na 4 km/s. Průmět dráhy na zemský povrch a pravděpodobná dopadová oblast meteoritů jsou znázorněny na mapách.

Zpětnou extrapolací průběhu pozorované rychlosti bylo odvozeno, že počáteční rychlost bolidu vůči Zemi před jeho vstupem do atmosféry byla 22,5 +/- 0,5 km/s. Ze směru pohybu a rychlosti bolidu mohla být určena eliptická dráha, po které těleso obíhalo Slunce před tím než došlo ke srážce se Zemí. Výsledná dráha je pozoruhodná velkým sklonem vůči ekliptice (rovině dráhy Země): 32 stupně. To je více než má velká většina planetek a bolidů podobného typu. Perioda oběhu kolem Slunce byla 2,5 roku a meteoroid se přibližoval ke Slunci jen o málo více než Země (na 0,982 astronomické jednotky). Nejvzálenější bod dráhy ležel v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem (2,7 astr. jednotky od Slunce). Tyto údaje překvapivé nejsou. Dráha ve sluneční soustavě je znázorněna na grafu.

Nyní je podrobněji studován rozpad bolidu na videozáznamu z Uherského Hradiště a dráhy některých úlomků. Potom bude ještě zpřesněna dopadová oblast meteoritů. Ukazuje se, že rozpadání původního tělesa byl velmi komplexní proces a k prvnímu rozpadu zřejmě došlo už v horní části dráhy (ve výšce kolem 50 km), třebaže úlomky zůstaly po rozpadu blízko sebe a nejsou na videozáznamu rozlišitelné. Tak by bylo možné vysvětlit poměrně značné brždění bolidu.

Ukázky popisu úkazu z vašich zpráv

(ukázky jsou zde zveřejněny bez výslovného souhlasu autorů, ale doufám, že se nikdo nebude zlobit)

Zprávy jsme obdrželi z velké části území bývalého Československa, od Plzně, Rakovníka a Loun na západě až po Rimavskou Sobotu na východě. Podle zpráv z Polska byl bolid viditelný až po oblast Varšavy. Děkuji všem, kteří nám předali svá pozorování, ať už e-mailem, poštou či telefonem a omlovám se, že nemohu všem odpovědět. Velmi děkuji kolegům na hvězdárnách v Ostravě, Brně, Valašském Meziříčí, Sezimově Ústí, Úpici, Praze, Třebíči, Rokycanech, Prostějově, Plzni, Kleti, Veselí nad Moravou, Vsetíně, Pardubicích a jinde za shromažďování a předávání informací, zprostředkování kontaktů a další pomoc. Dále uvádím několik ukázek ze zpráv  došlých elektronickou poštou. Ukázky jsou zde zveřejněny bez výslovného souhlasu autorů, ale doufám, že se nikdo nebude zlobit.

Pan Bartoš pozoroval bolid ze vzdálenějšího místa: Misto : Katastr obce Kadov na Ceskomoravske Vysocine (cca 10 Km severne od Noveho Mesta na Morave).  V okamziku, kdy jsme ukaz spatrili mne zaujala dominantni jasne zelena barva stopy. Cely ukaz mel take velmi  vysoky jas. I vzhledem k jasne a bezoblacne obloze, byl naprosto dominantnim jevem v krajine.  Na pocatku stopy (vychodnim smerem) bylo videt tmave teleso, jehoz velikost bych prirovnal k vysoko  leticimu ptaku (napr. skrivan). Obklopeno bylo cervenou az fialovou aurou, ktera prechazela (zapadnim smerem) do  jiz zminene jasne zelene barvy. Na konci stopy (cca 1/4 celkove delky)  jasna zelen prechazela do bile barvy. Tento konec stopy mi trochu pripominal kondenzacni stopu za reaktivnim motorem. Stopa, jeji linka, nebyla po cele delce stejne silna. Misty byla silnejsi, misty slabsi a cela byla trochu "roztrepena", predevsim smerem nahoru.  Kdyz ukaz dosahl azimutu asi 60 az 70 stupnu (od severu na vychod) nahle se rozpadl na 4 az 6 casti.  Zajimave bylo, ze se tak stalo predevsim v horizontalni rovine. Rozptyl ve vertikalni rovine se mi zdal velmi maly, zato  v horizontalni rovine byl vyrazny. Pripoustim ale, ze to mohl byt opticky klam. V okamziku rozpadu se stopa nahle prerusila  a dale bylo videt, asi tak jednu sekundu, male tmave body ktere pokracovali v letu vychodnim smerem, ale jiz s nizsi rychlosti  (z toho usuzuji na horizontalni rozptyl) a pak nahle zmizely.  Na celem ukazu mne fascinovalo to, ze se vse delo jako "v nemem filmu". Zcela tise.

Pan Adámek viděl bolid z Brna: Hrali jsme zrovna fotbalove utkani v male kopane. Byl jsem na stridacce a sledoval nase utkani, kdyz sikmo vlevo nizko nad obzorem preletela horici koule zanechavajic za sebou ohnovy ocas. Velikost bolidu se dala prirovnat mesici na obloze. Zare byla velka a rychlost take, nebot jsem si vsiml tohoto telesa, i kdyz jsem uprene sledoval utkani ze stridacky.

Pan Liboška byl podstatně blíže: 6.5. v sobotu jsme byli s zenou a prateli na vyslapu do Beskyd. Nalezali jsme se nedaleko pomnicku partyzanu (asi 100 m jihozapadne) v sedle mezi Knehyni (1256m) a Certovym mlynem (1205m), myslim, ze se to tam jmenuje Knehynska louka, kdyz jsem uvidel na ciste obloze letet neco,  co jsme vsichni povazovali za vojenskou svetlici, jenze ponekud vetsi. Podivne mi bylo, ze letela vice mene vodorovne, letela z leva do prava, jakoby se rozprskavala na barevne plaminky ci jiskricky (zdalo se mi, ze slysim primo praskot, ale spise to byla jen ma predstava, ze
u takoveho spektaklu by mel byt, letela pomerne dlouho a kdyz jsem cekal, ze uz uz musi explodovat a ukazat se treba "cerveny dest"  (voj. svetlice) nebot mi pripadalo, ze efekty zesilujou, shorela do ztracena bilym (snad lehce nazloutlym, ted uz nemuzu rict) svetlem. Potom se odnekud z vysky ozvalo "pukani" strelby, nebo snad prorazeni zvukove bariery a zacal jsem letadlo (letadla) hledat. Nic. A pak se ozvala delostrelba ci bombardovani nekde za Knehyni, nebylo to jako bourkove hrmeni! Bylo to slyset v nekolika intervalech kratce po sobe a bylo to stale tlumenejsi (vzdalenejsi?) (snad nejvice to pripominalo vzdalenou delostrelbu).

Pan Ondřeka byl se skautským oddílem ještě blíže a bolid letěl přibližně na ně: Nalézali jsme se na hřebeni rozsochy hory Kozubová, odkud je výborný, téměř kruhový rozhled. Krátce po úvodních slovech vedoucího vykřikli hoši obráceni k severu úžasem a úlekem a upozornili na "něco" na obloze. Okamžitě se udaným směrem dívali ostatní...  Tvar silně připomínal raketu s rozžhavenou špicí a šlehajícími plameny z konce trupu. Sklon dráhy vůči obzoru byl téměř vodorovný, ba dokonce v závěru letu vzestupný! Doba trvání úkazu: asi 4 sekundy. Stopa po bolidu nebyla pozorována, po zániku úkazu bylo pozorováno několik prudce odlétajících černých koulí, či spíše teček z místa zmizení. Za pár okamžiků následovala série ohromujících výbuchů, jakoby v dálce. /Později jsem si vybavil TV záběry výbuchu raketoplánu Chalenger před mnoha lety, zvuk výbuchů byl velmi podobný... Je to samozřejmě subjektivní pocit, ale shodli jsme se na tom, že zvuky explozí nebyly přirozené - tedy rozhodně ne takové jako např.při bouřce/. Závěrem jen konstatování, že  všechny svědky  tato událost dosti vyděsila a zvláště následná - velice dlouhá - série výbuchů v nás vyvolávala nemilé pocity úzkosti a obav...O to více jsme rádi, že, jak se zdá, šlo o přírodní úkaz a my můžeme svým malým dílem přispět k jeho objasnění.

Paní Milatová viděla od Třince konec bolidu z jiného úhlu: Teď již víme, co jsme to vlastně viděli. Byli jsme ne zahradě, když nás Monika zvolala "Coje to?" Viděla letět lesklou kouli. Když jsme otočili hlavy, viděli jsme už jen její rozpad do 5 zářících namodralých hvězd padajících po obloukové dráze a hned hasnoucích. Vypadalo to přesně, jako když se rozprskne ohňostrojová rachejtle. To byl náš první dojem. Ale ta by při plném slunci nebyla vidět! A chyběl syčivý zvuk. Zvuk chyběl úplně! To bylo nejdivnější. Pak (odhadem něco mezi 1 a 2 minutami) přišla rána jako by několik letadel těsně po sobě prorazilo zvukovou bariéru, burácení trvalo nezvykle dlouho. Nemohlo se jednat o hromování. "Bolid?" letěl ze severu, snad SSV. Viděli jsme jen jeho poslední vteřiny, ale i to málo stálo za to!

Zajímavé je též pozorování pana Antemijczuka z Polska, nedaleko od Českého Těšína: O godz. 13:54 stałem ze znajomym na dziełce i rozmawialiśmy. Nagle ujrzałem przeraźliwie jasny obiekt poruszający się z kierunku północnego znad miejscowości Świętoszówka (k. Bielska), który przemknął nad naszymi głowami w kierunku południowym w stronę góry Czantoria. Obiekt miał olbrzymią jasność, głowica świeciła światłem  podobnym do barwy łuku elektrycznego spawarki, ciągnąc za sobą warkocz czerwonego ognia. Bezpośrednio nad naszymi głowami obiekt eksplodował sypiąc pomarańczowy wachlarz iskier podobnych do sztucznych ogni. Jasność obiektu była tak wielka, że całą okolicę zalało jaskrawo białe światło odbijając się od okien, ścian budynków i trawy pomimo jaskrawo świecącego słońca na bezchmurnym niebie. Przelot obiektu nie trwał dłużej niż ok. 5 sekund. Po jakichś 15-20 sekundach rozległ się przeciągły grzmot o dużej sile, podobny do odgłosu dalekiego grzmotu, od którego zadrżały okna i ściany naszego domu.
 

Další denní bolid

Díky neuvěřitelné shodě náhod se dne 10.5. v 19:15 letního času objevil nad střední Evropou další denní bolid, srovnatelně jasný s bolidem z 6.5.  Pozorování tohoto bolidu a zejména případné videozáznamy nebo fotografie bolidu nebo jeho stopy jsou vítány. Zatím máme k dispozici jednu fotografii stopy (obláčku) po bolidu ze Znojma. Další fotografie byly pořízeny poblíž Levic na Slovensku a v Budapešti, bohužel velmi dlouho po průletu bolidu. Jinak jsou k dispozici pouze vizuální pozorování a z nich zatím dráha bolidu příliš jednoznačně nevychází. Poměrně spolehlivě bylo možné určit  to, že bolid explodoval ve výšce kolem 35 km v oblasti rakouského města Gaweinstal, asi 30 km severovýchodně od Vídně. Po explozi zůstal na obloze obláček osvětlený Sluncem a viditelný z některých míst (z jižního Slovenska a Maďarska) víde než dvě hodiny. Je možné, že i z tohoto bolidu dopadly na zem nějaké meteority, avšak zatím nebyly nalezeny.

Stručné vysvětlení pozorovaných jevů (poslední úprava 23.8.)

Většina jevů popisovaných v uvedených ukázkách je typická pro takto velké bolidy. Bolid byl způsoben kamenným kosmickým tělesem o rozměru řádově jeden až dva metry. Těleso vstoupilo do zemské atmosféry rychlostí 23 kilometrů za sekundu. Povrch se začal ohřívat a ve výškách kolem 90 kilometrů nad zemí se začal tavit a odpařovat. Vytvořil se oblak horkých par o rozměru podstatně větším než těleso samo (desítky metrů). Záření těchto par způsobilo podstatnou část svítivosti bolidu. Ve vyšších výškách, kde je atmosféra dosti řídká, nestačily páry, které se zpožďují za tělesem, rychle vychládat a tvořily zářivý ohon dlouhý až několik kilometrů. Vizuálně pozorované zabarvení objektu je ovšem do značné míry subjektivní.

Kamenné těleso nebylo zcela homogenní, v důsledku srážek, které zažilo za 4,5 miliardy let života ve Sluneční soustavě, mělo v sobě pukliny. Když se dostalo do hustších vrstev atmosféry ve výškách pod 40 km, začalo se drobit na menší kousky.  Později došlo k vytvoření rázové vlny, která po dosažení zemského povrchu byla slyšitelná jako silná rána a detekovatelná seismografy. Zároveň mohlo při rozpadu dojít k uvolnění většího množství prachu, který by byl pak jako oblak na nebi viditelný i po zániku bolidu.

Po rozpadu pokračovly jednotlivé úlomku v letu zhruba ve směru letu původního tělesa. Menší kusy se ale rychleji zabržďovaly a opožďovaly se za většími kusy. Úlomky, které se zabrzdily na rychlost menší než 3 km/s dříve než zanikly, se přestaly odpařovat a zářit, dále se brzdily a padaly volným pádem k zemi. Při překonání zvukové bariéry se od nich oddělila rázová vlna a všechny úlomky dohromady pak způsobily zvukovou kulisu podobnou dělostřelbě. Pád úlomků z výšek kolem 20 km trval několik minut. K zemi se blížily, v závislosti na velikosti, rychlostí kolem sta metrů za sekundu a vydávaly svištivé zvuky. Po dopadu na zem o nich hovoříme  jako o meteoritech.  Při dopadu jsou meteority již téměř vychladlé a pokryté tmavou přetavenou kůrou. Předpokládáme, že v širším okolí Morávky, v oblasti dlouhé až 30 kilometrů, dopadlo řádově sto meteoritů.
 

Odkazy na jiné zdroje

Hvězdárna a planetárium VŠB -TU v Ostravě
Instantní astronomické noviny (pro tuto adresu nedoporučuji prohlížeč Netscape)
Česká tisková kancelář
Jan HollanJ. Borovička, 22.10..2000