ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zpráva o činnosti Českého NK astronomického za rok 2003

ČNKA se v roce 2003 sešel jednou, v červnu 2003, společně se členy Národního organizačního komitétu pro přípravu 26. Valného zasedání IAU v Praze v r. 2006 a za účasti pracovnic agentury Congress, Business and Travel s.r.o., pověřené organizací pražského zasedání (viz přiložený zápis). Jednání se soustředilo zejména na diskusi o evropském časopise Astronomy and Astrophysics, na přípravu příštího zasedání IAU v Praze, a na průběh dosavadních jednání o přidružení ČR k European Southern Observatory. Jednání Komitétu v mezidobí probíhalo buďto prostřednictvím e-mailu nebo při jiných příležitostech, na kterých se členové Komitétu osobně setkávali.

Rok 2003 byl pro českou astronomii důležitý zejména proto, že se v něm konalo 25. Valné zasedání IAU v Sydney (červenec 2003). Český národní komitét nominoval své tři členy za zástupce ve vrcholných orgánech zasedání - J. Vondráka jako národního representanta, J. Palouše jako člena finančního výboru a P. Heinzela jako člena nominačního výboru, přičemž na cestu národního zástupce uhradila Rada pro zahraniční styky letenku Praha - Sydney a zpět. O aktivitách těchto zástupců během Valného zasedání byla vypracována podrobná zpráva (viz příloha). Dlužno zmínit, že všichni námi navrhovaní noví členové IAU byli přijati.

Pokud jde o přípravu 26. Valného zasedání IAU v Praze v r. 2006, došlo v r. 2003 k definitivnímu podpisu smlouvy o pronájmu sálů v Kongresovém centru Praha. Ve spolupráci s CBT byla připravena celá řada propagačních materiálů, včetně krátkého filmu o české astronomii, a stánek na 25. Valném zasedání IAU v Sydney. Dvě pracovnice CBT se zúčastnily 25. Valného zasedání v Sydney, a vzornou reprezentací se bezesporu zasloužily o propagaci příštího zasedání v Praze.

V roce 2003 došlo rovněž k prvnímu předběžnému jednání o možnostech české účasti v European Southern Observatory (ESO) v hlavním sídle této organizace v Garchingu. Z české strany se jej z pověření ČNKA zúčastnil Jan Palouš za asistence pracovníka AsÚ AV ČR, Bruno Jungwierta, za ESO její generální ředitelka Catherine Cesarsky a vedoucí administrativy Ian Corbett. Je určitá naděje, že by se mohlo podařit vstoupit do ESO v r. 2006, v době konání pražského Valného zasedání IAU.

Komitét se opakovaně zabýval zákonem o znečištění ovzduší, který díky iniciativě astronomické komunity zahrnuje též část o světelném znečištění. Zákon byl sice již v r. 2002 schválen, problémem však zůstává prováděcí vyhláška k němu, která nebyla vládou schválena. Místo toho se projevují snahy o novelu zákona, ze které osvětlovací lobbisté chtějí opět partie o světelném znečištění vypustit. Řada astronomických pracovišť proti těmto snahám protestovala, Komitét se rovněž dopisem předsedovi Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny ČR k těmto protestům připojil.

Na konci roku 2003, v souladu s Organizačním a jednacím řádem Českého komitétu astronomického (při Mezinárodní astronomické unii), schváleném v r. 1994 Akademickou radou AV ČR, proběhla v listopadu a prosinci 2003 volba nového Komitétu, při které došlo k obměně pěti členů z dvanácti. Společné zasedání starých a nových členů Komitétu je plánováno na 20. leden 2004, kdy dojde mj. k volbě nových funkcionářů a předání funkcí. Následně pak nově zvolený ČNKA požádá Radu pro zahraniční styky o jmenování.

V Praze dne 13. ledna 2004

Ing. Jan Vondrák, DrSc.
Předseda ČNKA
Přílohy: