Home ALMA

CLUSTER.EU-ARC.CZ

Projekt OP VVV Cluster EU-ARC.CZ pro zpracování dat z observatoře ALMA

Realizace projektu: 1.1.2020 - 31.12.2022
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016165
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_046 pro Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1 OP

Anotace projektu:

Ke zpracování a analýze astronomických dat přicházejících z interferometru ALMA, největší pozemní observatoře světa, je zapotřebí výkonné počítačové vybavení. S budoucím rozšiřováním technických možností observatoře a také s rozšířením činnosti EU-ARC.CZ směrem k asistenci s vědeckou analýzou a numerickým modelováním dat uživatelů nadále porostou požadavky na počítačové vybavení. V roce 2020 proto plánujeme v rámci projektu upgrade a rozšíření HPC výpočetního klastru, který EU-ARC.CZ používá.

Popis a cíle projektu:

Projekt modernizace HW vybavení velké výzkumné infrastruktury EU-ARC.CZ povede ke zvýšení její konkurenceschopnosti v síti Evropského Regionálního Centra ALMA (EU ARC).

Připraví infrastrukturu na budoucí nárůst požadavků ze strany observatoře ALMA - největší pozemní astronomické observatoře dneška, umožní rozšířit spektrum poskytovaných služeb směrem k numerickému modelování pozorovacích dat, zapojit se do nových projektů (např. zpracování dat z projektu mm-VLBI, v němž se za účelem dosažení vysokého úhlového rozlišení provádí synchronní pozorování z několika observatoří) a podílet se na vývojové činnosti (např. možnosti pozorování Slunce s vysokým rozlišením, kdy jsou jednotlivé antény observatoře rozmístěny ve velkých vzájemných vzdálenostech, jelikož z důvodu velké jasnosti Slunce nelze použít tradiční metodu měření fázového posunu dopadajícího záření).

Modernizovaná infrastruktura rovněž přispěje k rozvoji astrofyzikálního výzkumu v ČR v oblasti numerických simulací a modelování. Modernizace HW v Centru F2F podpory zkvalitní face-to-face interakce infrastruktury se svými návštěvníky, spolupracovníky (v oblasti vývoje zejména slunečních procedur) a studenty. Všechny tyto aspekty budou mít pozitivní vliv na počet uživatelů infrastruktury a objem výsledků, tedy zejména množství odborných publikací uživatelů a na rozvoj moderních metod astrofyzikálního výzkumu v regionu.


Evropské strukturální a investiční fondy.
Příjemce: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Poskytovatel: MŠMT