Slunce - kniha úkolů

Astronomický ústav AV ČR je zapojen do projektu realizace nového Evropského Slunečního Dalekohledu s průměrem zrcadla 4 metry. Na projektu se podílí 26 výzkumných institucí z 18 zemí. Stejně jako jiné obří projekty, i zde se řeší řada technických výzev, které přispívají k rozvoji např. optických a kamerových systémů. Nedílnou součástí projektu EST je i popularizace sluneční fyziky a díky tomu vznikly dva soubory nazvané Knihy úkolů. Cílem je seznámit mladší zájemce o vědu se sluneční fyzikou - postavme si spektroskop; jak na sluneční rotaci atd. Úkoly jsou rozděleny věkově do tří kategorií: starší než 10, 12 a 16 let.

Evropský sluneční dalekohled (EST)

Mapa zemí spolupracujícíh na projektu

"EST je sluneční dalekohled nové generace, který bude postaven na Kanárských ostrovech. Tento dalekohled, s průměrem primárního zrcadla 4 metry, bude zaměřen na studium magnetického propojení nejnižších vrstev sluneční fotosféry s nejvyššími vrstvami chromosféry. K dosažení těchto cílů bude potřeba měřit teplotu, rychlost a magnetické pole v plazmatu, jehož vlastnosti se s výškou ve sluneční atmosféře rychle mění. To bude zajištěno množstvím přístrojů, které budou simultánně pozorovat Slunce v mnoha vlnových délkách a pořizovat jak obrazová, tak spektroskopická a spektropolarimetrická pozorování."

Převzato: asu.cas.cz
Autor: Jan Jurčák (odpovědná osoba za EST v ČR)

Knihy úkolů

Sluneční fyzika propojuje několik vzdělávacích témat předmětu Fyzika na základních i středních školách: optiku, elektřinu a magnetismus, popř. astrofyziku a příbuzné obory a zaměření. Aktuálně je v pedagogickém světě kladen velký důraz na projektovou výuku, kdy žáci a studenti zkoumají danou problematiku z úhlu různých vědeckých oborů, optimálně v kontextu s realitou. Opouští se model učiva, jenž je izolovaně prezentován pro koncepci systémem daného tematického bloku. Konkrétně ve fyzikálním učivu někteří učitelé těžce hledají cesty, jak vzdělávací obsah co nejpřirozenější cestou žákům a studentům prezentovat. Předkládáme nyní Knihy úkolů (sborníky), jež byly vytvořeny projektovým týmem za účelem propagace největšího slunečního dalekohledu v Evropě. Pomocí těchto knižních zdrojů lze snáze najít inspiraci pro moderní výuku Fyziky propojující všechny výše popsané aspekty.

První sborník se jménem Dalekohledy a sluneční pozorování je určen převážně pro druhý stupeň základní školy, tedy pro děti 10-12 let, ev. starší. Pomocí pokusů s běžně dostupnými pomůckami a jasně formulovanými otázkami a úkoly se student seznámí s fungováním zrcadlového dalekohledu, potažmo se spektroskopií, a zabloudí i do mechaniky při výpočtu rotace Slunce.

Druhý sborník - Magnetická pole a jevy na Slunci, je určen spíše pro starší studenty (12-16 let, ev. starší). Sluneční magnetické pole je v mnoha ohledech oříškem i pro současné vědce. Základní principy však máme už desetiletí podchyceny, a můžeme si je tedy "simulovat" i v domácích podmínkách. Všechny dynamické jevy na Slunci mají spojitost s magnetickým polem a jejich studium, stejně jako i pouhé povědomí o nich, je pro Zemi a lidstvo důležité.

Doufáme, že pro Vás Knihy úkolů budou přínosnou pomůckou nejen ve školách a v kroužcích, ale pro některé třeba i zábavou za dlouhých zimních večerů.

Kniha úkolů - Dalekohledy a sluneční pozorování
Kniha úkolů - Magnetická pole a jevy na Slunci