Indexy sluneční aktivity - část II

Indexy sluneční aktivity jsou důležitým ukazatelem jejího vývoje. Jednotlivá pozorovací data (fotografie, kresby) znázorňují "okamžitou" situaci na Slunci, co se odehrávalo ve chvíli pozorování. To však ke zhodonocení reálné situace nestačí. I v období maxima může být den, kdy na slunečním disku nenajdeme jedinou skvrnu, a o pár dnů později se nestačíme divit. O průběhu sluneční aktivity nás mimo jiné informují sluneční indexy. Typicky tato data vytvářejí pozorovatelé a poslají je do centra mezinárodních sítí.

(úvodní obrázek je původní kresba Richarda Christophera Carringtona, který jako první pozoroval erupci. Ta se od té doby nazývá Carringonova událost)

Pettisův index - Sn/Px

Pettisův index je velice podobný relativnímu číslu, oproti němu však rozděluje skvrny na ty s penumbrou a bez penumbry. Celý vzorec je tedy:

Sn = 10p + s

kde p je počet penumber bez ohledu na to, kolik je uvnitř jader a s je počet skvrn bez penumbry.

Běžně se index označoval Sn nebo PX. V současné době je označení Sn trochu nešťastné. V Belgické královské observatoři začali po přepočítávání mezinárodního relativního čísla používat místo R (relative number) označení Sn (sunpot number), tím v tom vznikl trochu zmatek.

Tento index je popisovaný na mnoha webových stránkách i v knihách (např. Solar Astronomy Handbook od Rainer Beck). Mezinárodní síť, která by ho sbírala, ovšem neexistuje. Jediná dohledatelná síť, která sbírá od pozorovatelů tento index, je německá, kterou organizuje společnost Vereinigung der Sternfreunde. Stejně jako náš Česlopol, je to síť složená převážně z amatérských pozorovatelů Slunce. Česlopol by ráda tento index sbírala také, prozatím ho vytváří pouze vedoucí Česlopolu - Vlastislav Feik a Sluneční patrola. Mimo oficiálních sítí je index Sn u amatérských pozorovatelů běžně používán.

Graf Sn indexu Sluneční patroly - Astronomický ústav AV ČR Graf Sn indexu Amateur observatory "ADONIS"

Beckův Index - RB/BX/Re

  Curyšská klasifikace skvrn

Beckův index zahrnuje plošnou charakteristiku typů skvrn. Výpočet reálné plochy skvrn není úplně jednoduchá záležitost, proto se  vytvořila jeho alternativa, která počítá se statistickou plochou typů skvrn. Místo McIntoshovi klasifikace, která je dnes běžná, využívá starší Curyšskou klasifikaci (viz obrázek). Vzorec pro tento index:

RB = ∑ Wi * fi,

kde Wi jsou váhová čísla a fi počet skvrn v jednotlivých skupinách. 

Váhová čísla mají přidělené hodnoty: A = 4; B = 4; C = 8; D = 18; E = 25; F = 36; G = 50; H = 44; J = 37.

Označení pro index není překvapivě ustálené, v různých zdrojích nalezneme ozančení např. RB, BX nebo Re (popř. RE), naštěstí nadpisy grafů a dat vždy obsahují i informaci, že se jedná právě o Beckův index. 

Stejně jako u předchozího indexu neexistuje celosvětová síť. Data sbírá hlavně část německé společnosti Vereinigung der Sternfreunde a jednotivé stanice, včetně Sluneční Patroly. Nakolik index opravdu odráží skutečnost o celkové ploše skvrn na Slunci, není jasné. Sluneční patrola nicméně na výpočtu skvrn pracuje a v budoucnu je zajisté porovná.

 
 Graf RB indexu Sluneční patroly - Astronomický ústav AV ČR Graf RB indexu Amateur observatory "ADONIS"

INTER-SOL index - IS

Snaha nahradit Wolfovo relativní číslo, dala vzniknout tomuto indexu v roce 1977. Vytvořila ho hvězdárna Paderborn v Německu. Jeho vzorec je trochu složitější než ty předchozí. Slibuje ovšem přesnější informace o sluneční aktivitě:

IS = gr + grfp + grf + efp + ef

kde

gr         = počet oblastí s více skvrnami,
grfp     = počet skvrn s penumbrou ve skupinách skvrn (gr),
grf       = počet skvrn bez penumbry ve skupinách skvrn (gr),
efp      = počet samostatných skvrn s penumbrou (které nepatří do gr),
ef        = počet samostatných skvrn bez penumbry (které nepatří do gr).

Mezinárodní síť, která tento index sbírá, se nazývá The INTER-SOL Programme (ISP) a vede ji výše zmíněná hvězdárna Paderborn. Stále přijímá nové pozorovatele. Sluneční patrola tento index nevytváří, v ČR ho ovšem vytváří a přispívá jím do tohoto projektu například Štefánikova hvězdárna v Praze.

Graf IS indexu mezinárodní sítě The INTER-SOL Programme Graf IS indexu Amateur observatory "ADONIS"

Související články: