Výpočty k zákresu sluneční fotosféry

Pro zpracování zákresů sluneční fotosféry je potřeba zjistit údaje souřadnice heliografické délky středu slunečního disku L0, heliografické šířky středu slunečního disku B0 a poziční úhel sluneční osy vůči deklinační kružnici P.

Hodnoty všech tří veličin najdeme například v Hvězdářské ročence v oddílu Slunce, zde jsou však pro půlnoc světového času, tudíž na čas pozorování musíme tyto hodnoty přepočítat; novou hodnotu zaokrouhlíme na jedno desetinné místo. Hledanou hodnotu H (tzn. pro L0B0  i P) pro čas t vypočítáme interpolací mezi hodnotami z tabulek H1 předchozí a H2 následující (H1 a H2  jsou v čase vzdáleny o T) podle vzorečku:

Bližšímu pochopení snad pomůže následující příklad:

Pozorovali jsme Slunce například 7. 7. 2000 a pozorovací čas uvedený v protokolu je 9:15 UT.
Ve Hvězdářské ročence najdeme hodnoty L0B0,  a  P pro minulou a následující půlnoc.
Najdeme tedy: 

 
Datum L0 B0 P
7. července 2000 46,7 3,6 0,2
8. července 2000 33,4 3,7 0,6

Výpočet například pro heliografickou délku centrálního meridiánu provedeme následovně:

Podobně pro heliografickou šířku středu slunečního disku a poziční úhel:

 

Problémy při výpočtech L0 mohou vznikat v okamžiku, kdy v čase kolem pozorování zrovna dochází k začátku nové rotace, pak musíme hodnotu heliografické délky opravit o vhodný násobek 360°.

Vezměme si například situaci o pár dní později. Řekněme, že zákres pochází z 10.7.2001 v 10:00 UT. V Hvězdářské ročence najdeme pro heliografické délky středu slunečního disku tyto hodnoty:

 
Datum L0
10. července 2000 7,0
11. července 2000 353,8
 
Abychom se vyhnuli skoku z 0° na 360°, připočítáme k první hodnotě opravu 360°. Získáme pozměněnou tabulku:
 
Datum L0
10. července 2000 367.0
11. července 2000 353,8
 
Tuto hodnotu opravíme do intervalu <0,360) odečtením 360°. Výsledná hodnota  je tedy L0 1,5.