Novinky

Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. — udělení Čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

Petr Hadrava byl v roce 2012 oceněn Kopalovou přednáškou České astronomické společnosti. Nyní si ke svému úspěchu může přičíst i Čestnou oborovou medaila Ernsta Macha Akademie věd. Foto: ČAS.
Petr Hadrava byl v roce 2012 oceněn Kopalovou přednáškou České astronomické společnosti. Nyní si ke svému úspěchu může přičíst i Čestnou oborovou medaila Ernsta Macha Akademie věd. Foto: ČAS.

Ve čtvrtek 30. června 2016 byla udělena Doc. RNDr. Petru Hadravovi, DrSc., čestná oborová medaile Ernsta Macha Akademie věd ČR za zásluhy ve fyzikálních vědách. Spolu s ním tohoto významného ocenění doposud dosáhli od roku 2003 jen 4 pracovníci Astronomického ústavu AV ČR. Petr Hadrava ji získal za významný přínos v oblasti výzkumu hvězd, ale rovněž i za výuku astronomie na akademické půdě a za popularizaci historie výzkumu vesmíru.

O leureátovi

Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., se narodil v roce 1951 v Praze, kde také absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor teoretická fyzika. Od roku 1975 pracuje jako vědecký pracovník v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a v Praze. V roce 1980 obhájil disertaci na téma „Kinetická teorie rozsáhlých hvězdných atmosfér“. Je členem Mezinárodní astronomické unie, v níž po dvě funkční období působil ve funkci předsedy Českého národního komitétu astronomického.

Petr Hadrava je předním českým odborníkem na hvězdnou astronomii a relativistickou astrofyziku. Do své první specializace, hvězdné astronomie, přispěl zejména vyvinutím metody “rozplétání spekter” (disentanglingu), určené k analýze dvojhvězdných a vícenásobných hvězdných soustav. Tento jeho postup je založen na matematickém popisu a následné počítačové analýze záření hvězd, což umožňuje rozlišit a studovat jednotlivé složky těsných systémů, jejichž signál se vzájemně prolíná. Ve své druhé specializaci, relativistické astrofyzice, patří k nejznámějším pracím doc. Petra Hadravy zásadní studie vypracovaná (spolu s prof. Jiřím Bičákem z MFF UK), v níž popsali přenos záření v obecné teorii relativity s uvážením jak vlivu refrakce v prostředí, tak i gravitačního pole.

Obálka knihy Hvězdný posel a Rozprava s Hvězdným poslem. Autor: Pistorius.cz.
Obálka knihy Hvězdný posel a Rozprava s Hvězdným poslem. Autor: Pistorius.cz.

Mimoto je Petr Hadrava také zaníceným a obětavým pedagogem – od roku 1993 přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK o teorii kosmického plazmatu, řadu let učil též v Norsku na univerzitě v Trondheimu. Je vedoucím diplomantů a školitelem doktorandů v oboru astronomie a astrofyziky.  Pod jeho vedením úspěšně obhájilo diplomové i dizertační práce mnoho současných významných českých astronomů, mezi něž patří i RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – současný ředitel Astronomického ústavu AV ČR.

Se svou ženou dr. Alenou Hadravovou se Petr Hadrava zabývá také dějinami astronomie. Společně studují a překládají odborné latinské spisy antických, středověkých i raně novověkých autorů – známá je např. jejich kritická edice spisů Křišťana z Prachatic o astrolábu; za jejich nedávno vydaný překlad Galileiho “Hvězdného posla” a Keplerovy “Rozpravy”, který sklízí obdiv a zasloužená ocenění.

Medaile Ernsta Macha

Ernst Mach patří k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století především v oblasti experimentální fyziky. Jeho jménem je označena řada fyzikálních veličin a pojmů. Jako vědec proslul svou důkladností, precizností i manuální zručností, svým klidem a jasným, stručným a výstižným formulováním myšlenek. Jako pedagog a filozof byl autorem řady učebnic a přehledných kompendií z oblasti fyziky, stál u zrodu této vědní disciplíny v českých zemích v její novodobé podobě. Na jeho počest uděluje Akademie věd České republiky Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha vynikajícím domácím i zahraničním vědcům v oboru fyzikálních věd.

Vypracováno na základě laudatia proneseného RNDr. Vladimírem Karasem, DrSc., ředitelem Astronomického ústavu AV ČR.

 

Následující text byl pronesen Doc. RNDr. Petrem Hadravovou k příležitosti převzetí významného českého ocenění – čestné medaile Ernsta Macha Akademie věd ČR. Pronesl je jako reakci na laudatio pronesené prof. Vladimírem Karasem, ředitelem Astronomického ústavu AV ČR.

Děkuji Vláďovi za milá slova, zejména za připomenutí, že byl mým prvním diplomantem. Musím dodat, že tehdy nastavil laťku tak vysoko, že jsem později byl jen s málokterým studentem spokojen. Jsem ale přesvědčen, že důležitější je kvalita než kvantita studentů, stejně jako je důležitější kvalita vědecké práce než její kvantita. Proto si také velmi vážím medaile Ernsta Macha, u nějž obdivuji a mám za vzor jak šířku jeho záběru – od fyziky přes fyziologii až po filozofii vědy –, tak i hloubku jeho myšlenek. Z mého hlediska je významný Machův princip, který došel naplnění v obecné teorii relativity, nebo Machovo prosazování Dopplerova principu. Původním cílem Christiana Dopplera bylo objasnit rozdílné barvy některých dvojhvězd, v současnosti však jeho princip nachází spoustu praktických aplikací a je základem i mé metody analýzy spekter hvězdných systémů.

Vědu dnes ohrožují tendence k jejímu redukování jen na aplikovaný výzkum, zatímco základní výzkum „motivovaný pouhou zvědavostí“ je vydáván za nezodpovědné plýtvání prostředky. Bezděky mne napadají verše německého básníka Schillera v překladu českého básníka Vrchlického:

„Věda.
Vznešená, nebeská bohyně jednomu – druhému bývá
krávou pořádnou, vždy dodává másla mu dost.“

Příklad Ernsta Macha odhaluje omezenost takového přístupu. V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století, kdy vzduchem pluly balóny, se zabýval pošetilostmi, jako je nadzvukové proudění. Na aplikaci jeho výzkumu však došlo až o několik generací později, na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století, kdy první letadla překonala rychlost zvuku, a tedy Machovo číslo jedna.

Jsem přesvědčen, že věda a vzdělanost se podobá spíše stromu: základní výzkum tvoří kořeny, jejichž úkolem je hledat cesty k novým zdrojům a udržovat stabilitu, vzdělání je kmen, který čerpá živiny vzhůru, a pouze pokud jsou tyto základy životaschopné, může na nich vykvést koruna aplikovaného výzkumu. Chamtivec, který usoudí, že plody nese jen koruna, a proto vykope a spálí kořeny a rozřeže kmen, se velké úrody nedočká.

Proto přeji budoucím generacím našich žáků svobodu bádání, aby je nezotročila kvantitativní kritéria a mohli se nechat vést „samotnou zvědavostí“ k perspektivním problémům vědy.

 

Kontakty a další informace

Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
Vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR
Čerstvý nositel Medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
Tel.: 226 258 421
E-mail: had@sunstel.asu.cas.cz

RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Ředitel Astronomického ústavu Akademie věd ČR
Tel.: 323 620 116
E-mail: vladimir.karas@asu.cas.cz

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Tel.: 737 322 815
E-mail: suchan@astro.cz

 

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Petr Hadrava na Wikipedii
[2] Kniha Hvězdný posel a Rozprava s Hvězdným poslem
[3] Ernst Mach na Wikipedii
[4] Ocenění pracovníci Astronomickéhu ústavu AV ČR