Věda a výzkum

Ocenění pracovníků a ústavu


Ocenění Masarykovy univerzity našemu ústavu
Masarykova univerzita ocenila u příležitosti svého 100. výročí spolupráci s naším ústavem. A spolupráce opravdu funguje, např. nedávný objev první chemicky pekuliární A hvězdy s pulzacemi v těsné dvojhvězdě - více zde.

Stříbrná pamětní medaile Senátu

2019 - Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr.h.c.  


Descartova cena za výzkum

Uděluje ji Evropská unie

2003 - Ing. Jan Vondrák, DrSc. (jako člen mezinárodního kolektivu)


Medaile Mezinárodní astronautické federace IAF

za vynikající příspěvek k činnosti této federace

2006 - Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr.h.c.


Lifetime Achievement Award

Uděluje sbor ředitelů Mezinárodního ústavu kosmického práva jako uznání za službu mezinárodnímu společenství a Mezinárodnímu ústavu kosmického práva.

2006 - Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr.h.c.


Křišťálová přilba

Uděluje každoročně Asociace účastníků kosmických letů (Association of Space Explorers - ASE) za přínos ke kosmonautice.

2009 - RNDr. Boris Valníček, DrSc.


Čestný doktorát Pařížské observatoře

2011 - Ing. Jan Vondrák, DrSc.


Čestný doktorát Masarykovy univerzity

1999 - Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr.h.c.


Cena Praemium Bohemiae

Uděluje ji každoročně Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji, říká se jí také "česká Nobelova cena". Je určena osobnostem, které se výrazně zasloužily o rozvoj vědních oborů ekonomie, medicína, chemie, fyzika, matematika a ochrana přírody.

2006 - RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. za vybudování největší a nejdéle fungující sítě pro pozorování bolidů, jež umožnila získání nových poznatků zásadního významu o těchto tělesech.


Akademická prémie - Praemium Academiae

Smyslem je finanční a morální podpora vynikajících vědeckých osobností, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy.

2012 - RNDr. Pavel Spurný, CSc.


Ceny Akademie věd ČR:

1. Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu

2015 - prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. a jeho tým za vědecký výsledek "Tvorba hvězd v galaxiích"
2013 - doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. a Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D. za vědecký výsledek "Vypracování nového modelu fragmentované magnetické rekonexe slunečních erupcí"
2008 - Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. - za vědecký výsledek: "Objev nových typů radiové a rentgenové emise slunečních erupcí a jejich teoretické vysvětlení"
2000 - Ing. Jan Vondrák, DrSc., Ing. Cyril Ron, CSc. (spolu s Ivanem Peškem a Alešem Čepkem ze Stavební fakulty ČVUT) - za vědecký výsledek: "Orientace Země v období 1899-1992"

2. Za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů

2003 - Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. - za vědecký výsledek: Analýza spektrálních dat vodíku sluneční atmosféry získaných družicí SOHO.

3. Pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce

2019 - RNDr. Petra Suková, Ph.D. za Studium nelineárních jevů v dynamice částic v okolí černé díry 
2014 - Mgr. Michal Švanda, Ph.D. - za vědecký výsledek: Příspěvky k rozvoji helioseismických metod
2011 - Dr. Adéla Kawka, Ph.D - za vědecký výsledek: Bílí trpaslíci v naší Galaxii
2010 - Mgr. Richard Wünsch, Ph.D - za vědecký výsledek: Modelování tvorby hvězd
2005 - Mgr. Michal Dovčiak, Ph.D. - za vědecký výsledek: Záření akrečních disků v silné gravitaci
2003 - RNDr. Vojtěch Šimon, Ph.D. - za vědecký výsledek: Parametry vybraných astrofyzikálních zdrojů vysokoenergetických částic
1999 - RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.

4. Za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací

2021 - Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., RNDr. František Fárník, CSc., Dr. Ing. Štěpán Štverák, Prof. Dr. Arkadiusz Berlicki, Dr. Ing. Pavel Trávníček, Ing. Zdeněk Kozáček a Ing. Jan Břínek za českou účast v projektu Solar Orbiter – podíl na definici designu přístrojů a vývoj palubního HW a SW 


Medaile Akademie věd

Čestná medaile "De scientia et humanitate optime meritis"

2009 - Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc.
2009 - RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.,

Čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách.

2019 - prof. RNDr. Ivan Hubený, DrSc. (navržen Astronomickým ústavem AV ČR)
2018 - Prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
2016 - Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
2015 - Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
2014 - Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
2003 - Ing. Jan Vondrák, DrSc. za dílo věnované problémům rotace Země

Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci

2012 - Pavel Suchan


Děkovný list předsedy AV ČR

Akademie věd každoročně od roku 1997 oceňuje dlouholeté pracovníky z řad nevědeckých pracovníků, tedy těch, kteří základní výzkum přímo neprovádějí, ale zajišťují pro něj nezbytné technické i administrativní zázemí.

2022 - Mgr. Radoslava Svašková
2016 - Ing. Richard Plaček
2014 - Ing. Jaroslav Honsa
2014 - Vladimír Snížek
2014 - Miloslav Tlamicha
2013 - Zdena Ambrožová
2013 - Jaroslav Boček
2013 - Ing. Marcela Jandová
2012 - Daniela Pivová
2012 - Eva Samková
2011 - Hana Ceplechová
2011 - Ing. Pavel Řezba
2010 - Miroslav Páleník
2010 - Tomáš Vaněk
2009 - Jiří Holý
2009 - František Žďárský
2000 - Hana Oupická
2000 - Jindřiška Příhodová
2000 - Jaroslava Stárková


Prémie Otto Wichterleho

Uděluje ji každoročně od roku 2002 Akademie věd mladým vědeckým pracovníkům do 35 let za vynikající vědecké výsledky.

2021 - RNDr. Petra Suková, Ph.D.
2015 - RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D.
2014 - RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
2013 - Mgr. Jiří Štěpán , Ph.D.
2012 - Mgr. Jan Jurčák, Ph.D.
2011 - RNDr. Stanislav Gunár, Ph.D.
2010 - Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2009 - Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
2008 - Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D.
2005 - Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D.
2004 - Mgr. Petr Pravec, Ph.D.
2002 - RNDr. Jiří Borovička, CSc.


Prémie Lumina quaeruntur udělovaná Akademií věd

2020 - Georgios Loukes-Gerakopoulos, Ph.D., astrofyzika, fyzika gravitačních vln a černých děr


Cena předsedy Grantové agentury ČR

2016 - Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. jako spoluautor tetralogie "Sphera octava".
2007 - Ing. Stanislava Šimberová, CSc. jako spoluřešitelka grantového projektu "Fúze digitálních obrazů v případě nelineárních zobrazovacích modelů". 
2006 - RNDr. Marek Vandas, DrSc, jako spoluřešitel grantového projektu "Dynamika magnetosférických a ionosférických procesů a její korelace se sluneční aktivitou


Cena učené společnosti ČR

Kategorie vědecký pracovník

2003 - RNDr. Pavel Spurný, CSc. za výzkum meteorů a meteoroidů

Kategorie mladý vědecký pracovník

1997 - RNDr. Jiří Borovička, CSc. za objevné práce z oblasti záření meteoroidů


Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum a vývoj

2004 - RNDr. František Fárník, CSc. a Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. za návrh rentgenového spektrometru vypuštěného na americkém satelitu MTI.


Cena Josefa Hlávky

Uděluje ji každoročně nadace mladým a talentovaným vědeckým pracovníkům.

2021 - Mgr. Juraj Lörinčík, za významné výsledky dosažené ve výzkumu slunečních erupcí.
2017 - RNDr. Petra Suková, Ph.D.
2004 - Mgr. Jana Kašparová, Ph.D za soubor prací "Optické a UV záření slunečních erupcí"
2001 - RNDr. Vojtěch Šimon, Ph.D
1999 - Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D. za soubor prací "Tvorba hvězd v mezihvězdném prostředí"


Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana

Uděluje každoročně správní rada nadačního fondu zřízeného Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v oborech fyziky, matematiky a informatiky.

2010 - RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. za soubor prací pod názvem "Radiation of accretion discs around compact objects"


Inspirativní komunitní cena ESPD Keese Zwaana

Uděluje Evropská divize sluneční fyziky (ESPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS)

2023 - Bc. Martina Pavelková za její neúnavnou obětavost a nadšení pro šíření znalostí, za inspiraci a vzor pro mladou generaci a za její roli v rozvoji a koordinaci přeshraniční sítě amatérských slunečních fyziků.


Cena Nadačního fondu Neuron

Uděluje každoročně nadační fond Neuron na podporu vědy.

2016 - Mgr. Michal Švanda, Ph.D. za významný přínos v popularizaci astronomie


Cena Eduarda Doležala

Uděluje Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS).

1996 - Ing. Stanislava Šimberová, CSc.


Amateur achievement award

Uděluje každoročně Pacifická astronomická společnost

2006 - Kamil Hornoch


Národní finále FameLAB – Cena publika

Uděluje Nadace Tomáše Bati

2021 - Marta García Rivas za popularizační video o slunečním magnetismu „The magnetism strikes back“.


Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

2022 - doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (společně s jeho paní Dr. Alenou Hadravovou)


Nušlova cena

Uděluje ji každoročně od roku 1938 Česká astronomická společnost za celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách. Statut ceny.

2021 - Dr. Stanislav Štefl, in memoriam
2020 - Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
2015 - Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
2014 - Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
2013 - Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
2007 - Ing. Jan Vondrák, DrSc.
2005 - RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc.
2004 - RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.
2003 - Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc.
2002 - Doc. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc.
2001 - RNDr. Ladislav Křivský, CSc.
1999 - Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr.h.c.


Kopalova přednáška

Uděluje ji každoročně od roku 2007 Česká astronomická společnost za významné vědecké výsledky dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku. Statut ceny.

2022 - Mgr. Jan Jurčák, Ph.D.
2021 - Doc. RNDr. Jaroslav Dudík, PhD.
2018 -  Mgr. Martin Jelínek, Ph.D.
2015 - Mgr. Petr Pravec, Ph.D.
2014 - RNDr. Jiří Borovička, CSc.
2012 - Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
2009 - Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
2007 - RNDr. Pavel Spurný, CSc.


Cena Zdeňka Kvíze

Uděluje ji od roku 1996 každé dva roky Česká astronomická společnost za významnou činnost v oborech meziplanetární hmota, proměnné hvězdy, popularizace a výuka astronomie. Statut ceny.

2018 - Pavel Suchan
2012 - Bc. Petr Sobotka
2000 - Bc. Lenka Kotková (Šarounová)
1996 - Kamil Hornoch


Littera astronomica

Uděluje ji od roku 2002 každoročně Česká astronomická společnost osobnosti, která svým literárním dílem významně přispěla k popularizaci astronomie v ČR. Statut ceny.

2021 - Ing. Jan Vondrák, DrSc.
2020 - Doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
2016 - Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (společně s PhDr. Alenou Hadravovou, CSc.)
2011 - Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc.
2002 - Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc.


Prémie Jana Friče

Uděluje ji Astronomický ústav AV ČR od roku 2009 jednou ročně. Je určena pro mladé vědecké pracovníky Astronomického ústavu do 35 let za výsledky, které přispívají k prestiži Ústavu v mezinárodním srovnání. Statut ceny.

2023 - Mgr. Petr Fatka, Ph.D. 
2022 - Mgr. Ján Šubjak, Ph.D. 
2021 - Galina Motorina, Ph.D.
2020 - RNDr. Petra Suková, Ph.D.
2019 - Olga Maryeva, Ph.D.
2018 - Dr. Rhys Taylor, Ph.D.
2017 - Dorottya Szécsi, Ph.D.
2016 - Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D.
2015 - Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.
2014 - Mgr. Frédéric Marin, Ph.D.
2013 - RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
2012 - Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
2011 - Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.
2010 - Mgr. Jan Jurčák, Ph.D.
2009 - Adéla Kawka, Ph.D.