O nás

Konkurzy, veřejné zakázky

Konkurz na místo ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku

 • zkušenost s vědeckou prací

 • znalost angličtiny

 • manažerské schopnosti a dovednosti

 • vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost

 • občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)

Náplň práce související s výkonem funkce:

Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu stanovených úkolů. Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe

 • kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

 • čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce

 • písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2 stran.

Předpokládaný termín nástupu do funkce: dle dohody

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat VZ ředitel“ do 1.11.2019 na adresu: Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“. Pro případné dotazy telefon na personální útvar: 226 802 302, mail: ivana.skulinkova@vugtk.cz .

Postdoctoral Position in Meteor Physics at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences

Closing date: 2019-09-15 

The Group of Meteor Physics at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences in Ondřejov, Czech Republic invites application for a postdoctoral position, which will be open from January 1, 2020 in scope of the project Compositional and orbital mapping of meteoroid sources in the Solar System funded by the Czech Science Foundation. 

The successful candidate will work under the leadership of Dr. Jiří Borovička with collaboration with Dr. Pavel Spurný on the analysis and interpretation of data from the European Fireball Network. The possible topics include analysis of fireball spectra, modeling of meteoroid atmospheric fragmentation on the basis of fireball data (light curves, deceleration, morphology), orbital integrations or search for parent bodies.

Astronomical Institute is a Public Research Institution and the largest professional astronomical organization in the Czech Republic. It is located at the Ondřejov Observatory near Prague (see http://www.asu.cas.cz/en/). The European Fireball Network is the world’s longest operating fireball network. The headquarters have been in Ondřejov since the network was established in 1963. The network has been modernized and digitized in the recent years, which led e.g. to the recovery of four meteorites and to the discovery of a new branch of the Taurid meteoroid stream.

The appointment is initially for one year; an extension is expected upon satisfactory scientific performance. A necessary condition is to satisfy legal requirements for the employment in Czech Republic (EU member state). Salary will be based on the domestic level and it includes health insurance. There is a possibility of institute accommodation in Ondřejov.

Successful candidates must hold PhD degree not older than 8 years at the time of start of the employment (in case of maternity leave or long-term illness, these periods are not counted into the limit). Applications can be submitted before finishing PhD, in which case a statement from the supervisor stating the planned date of the defense should be included.

Applications (containing Curriculum Vitae and List of Publications) are to be submitted by email to:

jiri.borovicka@asu.cas.cz.

The deadline is September 15, 2019 (but the position will remain open until filled). The applicant should also ask two referees familiar with his/her work to send a letter of recommendation to the same address with the same deadline. For additional questions please also use the same email address.

For download click here.

Výzkumná zaměření pro budoucí konkurzy ASU

Astronomický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (ASU - veřejná výzkumná instituce) hodlá v průběhu let 2019–2021 přijmout několik výzkumných pracovníků ve středním stupni kariéry s vysokoškolským vzděláním v oboru astronomie a astrofyzika a vědecko-výzkumnou praxí v oboru. Předpokládá se zařazení v některé z aktivních pracovních skupin (tématické okruhy jsou upřesněny níže); pracovní smlouva na dobu určitou ve třídě "vědecký pracovník" nebo "vědecký asistent"; finanční ohodnocení dle mzdového předpisu ASU s možností získávat další projektové (grantové) protředky s administrativní podporou pracoviště.
Perspektiva profesního postupu v souladu s Kariérním řádem AV ČR a periodickými Atestacemi výzkumných pracovníků. Zařazení na pracovišti podle specializace v areálu observatoře v Ondřejově (možnost ubytování ve služebním bytě) nebo v Praze v areálu Roztyly. Předpokladem jsou vynikající odborné schopnosti a výsledky, relevantní jazykové znalosti a aktivní zapojení do všech aspektů vědecké práce na pracovišti.

Přihlášky se strukturovaným životopisem lze zasílat v příloze emailu (předmět emailu "vědecký pracovník ASU", formát přílohy pdf) na adresu: sekretariat@asu.cas.cz (doručení přihlášky bude potvrzeno rovněž emailem; přihlášky budou evidovány do ukončení výběru). Případné doplňující podklady budou vyžádány následně. Výzva je určena jak pro české, tak zahraniční kandidáty. Pohovory se zájemci začnou 1. listopadu 2018; obsazení pozic bude probíhat postupně v závislosti na potřebě vědeckých oddělení, aktuálnosti tématu a možnostech financování (vyhlášeno 1. října 2018).

Tematické okruhy:

1.
Fyzika erupcí a heliosférických efektů. Teoretické studie magnetické rekonexe a nelineárních jevů v rámci magnetohydronamické aproximace a kinetické teorie. Vědecké, administrativní a manažerské aktivity v projektech domácího a mezinárodního výzkumu (např. RT5 Ondřejov; EST European Solar Telescope).

2.
Studium horkých hvězd s vysokou mírou ztráty hmoty, fyzikální vlastnosti prostředí nehomogenních hvězdných větrů a jejich časový vývoj. Teoretický a observační výzkum v návaznosti na instrumentální prostředky ondřejovského pracoviště (zajm. Perkův 2m teleskop) a účast ústavu v programech Evropské jižní observatoře (ESO).

3.
Procesy produkce vysokoenergetických kosmických částic a jejich urychlování v jádrech galaxií. Vědecké otázky zahrnují elektrodynamiku magnetosfér kompaktních objektů, analytické a počítačové přístupy ke studiu chaotických systémů v silné gravitaci, dynamiku elektricky nabitých částic v relativistických systémech atp. Pozice rovněž předpokládá aktivní účast na organizační práci, zejm. formulace a vedení grantových projektů, pedagogické a popularizační aktivity, spolupráce při vědecké supervizi a managementu experimentálního programu na pracovišti.

4.
Observační a teoretické studium s pomocí metod radiové, milimetrové a submilimetrové astronomie. Pozorování vesmírných zdrojů a teoretická interpretace dat metodami samostatných radiových antén a interferometrických soustav. Vývoj softwarových nástrojů pro redukci a analýzu radiových měření a jejich aplikace podle potřeb účasti pracoviště v mezinárodním programu spolupráce, zejm. v rámci účasti v infrastruktuře ALMA; podpora interních a externích uživatelů ve všech fázích pozorovacího cyklu.

5.
Technický vývoj a manažerské vedení projektů kosmického výzkumu řešených ve spolupráci Astronomického ústavu s domácími a zahraničními partnery včetně Evropské kosmické agentury (ESA). Systémové inženýrství a synergie technických řešení s vědeckým programem, komunikační asistence, podpora účasti Astronomického ústavu v perspektivních projektech kosmického výzkumu včetně nově nastupující oblasti astrofyziky gravitačních vln a jejich elektromagnetických protějšků.

6.
Výzkum malých těles Sluneční soustavy, zvláště meteoroidů a asteroidů. Pozornost bude věnována studiu interakcí meziplanetárních těles různých velikostí se zemskou atmosférou a výzkumu asteroidů. Předpokládá se organizační zapojení do perspektivních projektů celoústavního významu.