Novinky

Cena Littera Astronomica za rok 2016 udělena manželům Hadravovým

Manželé Hadravovi oceněni cenou Littera astronomica Česká astronomické společnosti. Foto: AV ČR.
Manželé Hadravovi oceněni cenou Littera astronomica Česká astronomické společnosti. Foto: AV ČR.

Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2016 PhDr. Alenu Hadravovou, CSc., a Doc. RNDr. Petra Hadravu, DrSc. zejména pro jejich mimořádný a trvalý přínos v oblasti zpřístupňování antické, středověké a raně novověké astronomické vzdělanosti široké veřejnosti. Latinské edice a překlady manželů Hadravových doplněné rozsáhlými poznámkovými aparáty patří mezi stěžejní díla současného studia dějin vědy. Slavnostní předání ceny proběhne v pátek 14. října 2016 v 17:30 na 26. Podzimním knižním veletrhu v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Po předání ceny od 17:45 se bude konat laureátská přednáška „Galileiho Hvězdný posel a Keplerova Rozprava s ním“.

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 225 z 13. 10. 2016

Laureáti převezmou cenu z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera, spisovatelky a ředitelky 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové a předsedy České astronomické společnosti Ing. Jana Vondráka, DrSc., Dr.hc. Laudatio přednese emeritní předseda České astronomické společnosti Ing. Štěpán Kovář, PhD.

Cena Littera Astronomica České astronomické společnosti je určena k ocenění osobnosti nebo nakladatelství, která nebo které svým literárním dílem významně přispěly k popularizaci astronomie u nás. Littera Astronomica byla poprvé udělena v roce 2002 a jejími držiteli se dosud stali Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR (dvojnásobný držitel), RNDr. Jiří Grygar, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ing. Antonín Rükl z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, Ing. Pavel Příhoda z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy,  RNDr. Oldřich Hlad z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.z  Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. Antonín Vítek, CSc. z Akademie věd ČR, Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. z ČVUT,  Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, Mgr. Pavel Gabzdyl z Hvězdárny a planetária Brno,  František Martinek z Hvězdárny Valašské Meziříčí a Mgr. Jana Olivová z Akademického bulletinu (Akademie věd). Cenu dotuje knihkupectví Kanzelsberger, a.s. (www.kanzelsberger.cz) a Společnost Astropis (www.astropis.cz).

V letošním roce manželé Hadravovi vydali knižně práce Galilea Galileiho Hvězdný posel a Johanna Keplera Rozprava s Hvězdným poslem (v Příbrami, nakladatelství Pistorius & Olšanská) – jedny z nejdůležitějších astronomických příspěvků všech dob. Galileo Galilei ve zmíněné práci z roku 1610 popsal pozorování oblohy za pomoci dalekohledu a oznámil objev Jupiterových měsíců. Jeden výtisk poslal Johannu Keplerovi. Ten na něj reagoval obsáhlým dopisem, který později vydal i tiskem. Oba útlé svazky výrazně vstoupily do dobové diskuse o kosmologickém uspořádání světa a zároveň jsou dnes mimořádnou ukázkou renesanční stylistiky.

Kniha Aleny a Petra Hadravových přináší překlad Galileiho a Keplerova latinského textu do češtiny, spolu se zasvěceným komentářem, který osvětluje podstatu Galileových objevů, stejně jako jejich dobové souvislosti. Navazuje tak na dřívější edici jiného významného díla Johanna Keplera Sen neboli Měsíční astronomie, které manželé Hadravovi vydali v nakladatelství Paseka v roce 2004. Jejich literární činnost je však podstatně rozsáhlejší, viz na závěr výběr jejich systematického díla z oblasti astronomie, které vydali především knižně.

Není bez zajímavosti, že výsledky publikační činnosti manželů Hadravových jsou kromě jiného také zdrojem nedocenitelných informací při stavbě replik dávných astronomických přístrojů. Jako příklad lze uvést nedávno vystavenou přesnou kopii sextantu, kterým konal svá astronomická pozorování Johannes Kepler (soukromá sbírka, vystaven 6. 2. 2016 – 8. 5. 2016 v Regionálním muzeu v Litomyšli).

PhDr. Alena Hadravová, CSc. se narodila v roce 1956 ve Velkém Meziříčí. V letech 1976–1981 studovala klasickou filologii a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Po udělení doktorátu z filozofie (PhDr.) nastoupila v roce 1981 na roční studijní pobyt do Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (nynější Kabinet pro klasická studia AV ČR). Zde se v roce 1982 stala interní aspirantkou, v roce 1986 obhájila disertační práci (CSc.) a pracovala zde až do roku 2002. V tomto roce přešla do Výzkumného centra pro dějiny vědy AV ČR. Od roku 2002 působí v Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Je členkou řady vědeckých společností a odborných komisí.

Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. se narodil v roce 1951 v Praze. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teoretická fyzika. Od roku 1975 pracuje jako vědecký pracovník v Astronomickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Ondřejově, kde v roce 1980 obhájil disertaci na téma Kinetická teorie rozsáhlých hvězdných atmosfér. Od r. 1993 externě přednášel na Matematicko-fyzikální fakultě UK, v letech 1997–2001 pak i na univerzitě v Trondheimu v Norsku. Je členem České astronomické společnosti, Evropské astronomické společnosti, Mezinárodní astronomické unie a Společnosti pro dějiny věd a techniky. Společně s manželkou Alenou Hadravovou mají dva syny.

Výběr z literatury (úplný seznam viz http://www.asu.cas.cz/~had/pubal.html, http://www.asu.cas.cz/~had/publ.html):

Výše uvedené řadí PhDr. Alenu Hadravovou, CSc., a Doc. RNDr. Petra Hadravu, DrSc., mezi přední autory v oblasti astronomické literatury, a za to jim nyní Česká astronomická společnost udělila cenu Littera astronomica.

Kontakt na laureáty, e-mail: petr.hadrava@asu.cas.cz, hadravova@usd.cas.cz.    

26. Podzimní knižní veletrh  se  koná  ve  dnech  14.  –  15. října 2016  v  Kulturním  domě  Ostrov v Havlíčkově Brodě. Podrobnosti o 26. Podzimním knižním veletrhu a jeho programu naleznete na http://veletrh.hejkal.cz/. Česká astronomická společnost v Havlíčkově Brodě již po patnácté slavnostně udělí cenu Littera Astronomica za literaturu spojenou s astronomií.

Astronomický výběr z programu 26. Podzimního knižního veletrhu:

Po celou dobu konání veletrhu

Pátek 14. října 2016

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Cena Littera astronomica ČAS - další informace

 

Kontakty a další informace

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Tel: 737 322 815
E-mail: suchan@astro.cz

 

Tisková zpráva v DOC a v PDF